ประกาศจาก "คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย"

ผลการอนุมัติทุนวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (11 เมษายน 2554)

คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย กุมารฯ ได้ประชุมเมื่อ 11 เมย. 54 และมีมติอนุมัติทุนวิจัยตามที่แพทย์ประจำบ้านร้องขอ รวม 9 โครงการ เป็นเงิน 116,785 บาท มีรายละเอียดดังนี้

  • โครงการ “การเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของความสูงเมื่อเป็นผู้ใหญ่จากการคาดคะเน ระหว่างการรักษาด้วยยาลิวโปรเรลิน ชนิดฉีดทุก 1 [...อ่านต่อ...]

ระเบียบการขอทุนและเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย (สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กอง/ภาควิชากุมารฯ)

ระเบียบการขอทุนและเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย
กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

(แก้ไขเพิ่มเติม เมย. 2554)

ข้อกำหนดในการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย

1. คุณสมบัติของผู้ขอทุน

1.1 เป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ที่อยู่ในระหว่างการฝึกศึกษา ณ กกว./ภกม.
1.2 มีโครงการวิจัยซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. แล้ว
1.3 สำหรับแพทย์ประจำบ้านซึ่งทำงานวิจัยเพื่อการสอบวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ งานวิจัยที่ขอทุนจะต้องแจ้งต่อประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย กองกุมารเวชกรรมฯ [...อ่านต่อ...]

ผลการพิจารณาการขอทุนสนับสนุนการวิจัย 29 ธค. 52

คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้ประชุมพิจารณาการขอทุนสนับสนุนการวิจัยเมื่อ 29 ธค. 52 มีผลโดยสรุปดังนี้

  • โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของการเล่นเกมต่อพฤติกรรมที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของเด็กในช่วงอายุ 4 ปีถึง 16 ปี” ของ พญ.นวินดา มหาวิจิตร พิจารณาอนุมัติให้ทุน 20,000 [...อ่านต่อ...]