งานวิจัยกุมารฯ

งานวิจัยกุมารฯ

ข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยของกุมารฯ

ขอเชิญอาจารย์กรอกแบบสำรวจการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2557

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการเผยแพร่งานวิจัยของกุมารฯ ในห้วงปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่ 1 ตค. 56 – 30 กย. 57) [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญอาจารย์กรอกแบบสำรวจการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2556

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการเผยแพร่งานวิจัยของกุมารฯ ในห้วงปีงบประมาณ 2556 (ตั้งแต่ 1 ตค. 55 – 30 กย. 56) [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญอาจารย์กรอกแบบสำรวจการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2555

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการเผยแพร่งานวิจัยของกุมารฯ ในห้วงปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่ 1 ตค. 54 – 30 กย. 55) [...อ่านต่อ...]

การเผยแพร่งานวิจัยของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ในห้วงปีงบประมาณ 2554 (ตค. 53 – กย. 54)

การเผยแพร่งานวิจัยข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ในห้วงปีงบประมาณ 2554 (ตค. 53 – กย. 54) โดยสรุปมีดังนี้

  • เผยแพร่งานวิจัยทั้งสิ้น 19 งาน
  • โดยอนุสาขา 7 หน่วย [...อ่านต่อ...]

ระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2546

วิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านกุมารฯแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ กรุุณาอ่านรายละเอียดของระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการสอบวุฒิบัตรฯ ของแพทย์ประจำบ้านทุกคน ดังนี้

ระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2546

ข้อ 1. ระเบียบนี้ ชื่อว่า “ระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ [...อ่านต่อ...]

แจ้งแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ ต้องรายงานเพื่อขออนุมัติหัวข้อเรื่องวิจัยก่อนเริ่มงานวิจัย

แพทย์ประจำบ้านกุมารฯ กรุณารับทราบ ที่ประชุุมคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยกุมารฯ เมื่อ 11 เมย. 54 มีมติให้กำหนดรูปแบบงานวิจัยเพื่อการสอบวุฒิบัตรกุมารฯ ของแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ ของ รพ.รร.6 มีความหลากหลายมากขึ้น โดยจะให้มีงานวิจัยในลักษณะการสำรวจ การรายงานผู้ป่วย การทบทวนผู้ป่วย และงานวิจัยลักษณะพรรณนาอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ [...อ่านต่อ...]

ผลการอนุมัติทุนวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (11 เมษายน 2554)

คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย กุมารฯ ได้ประชุมเมื่อ 11 เมย. 54 และมีมติอนุมัติทุนวิจัยตามที่แพทย์ประจำบ้านร้องขอ รวม 9 โครงการ เป็นเงิน 116,785 บาท มีรายละเอียดดังนี้

  • โครงการ “การเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของความสูงเมื่อเป็นผู้ใหญ่จากการคาดคะเน ระหว่างการรักษาด้วยยาลิวโปรเรลิน ชนิดฉีดทุก 1 [...อ่านต่อ...]

ระเบียบการขอทุนและเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย (สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กอง/ภาควิชากุมารฯ)

ระเบียบการขอทุนและเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย
กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

(แก้ไขเพิ่มเติม เมย. 2554)

ข้อกำหนดในการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย

1. คุณสมบัติของผู้ขอทุน

1.1 เป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ที่อยู่ในระหว่างการฝึกศึกษา ณ กกว./ภกม.
1.2 มีโครงการวิจัยซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. แล้ว
1.3 สำหรับแพทย์ประจำบ้านซึ่งทำงานวิจัยเพื่อการสอบวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ งานวิจัยที่ขอทุนจะต้องแจ้งต่อประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย กองกุมารเวชกรรมฯ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญอาจารย์กรอกแบบสำรวจการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2554

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการเผยแพร่งานวิจัยของกุมารฯ ในห้วงปีงบประมาณ 2554 (ตั้งแต่ 1 ตค. 53 – 30 กย. 54) [...อ่านต่อ...]

การเผยแพร่งานวิจัยของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ในห้วงปีงบประมาณ 2553 (ตค. 52 - กย. 53)

การเผยแพร่งานวิจัยข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ในห้วงปีงบประมาณ 2553 (ตค. 52 – กย. 53) โดยสรุปมีดังนี้

  • เผยแพร่งานวิจัยทั้งสิ้น 23 งาน
  • โดยอนุสาขา 8 หน่วย [...อ่านต่อ...]