ผลการอนุมัติทุนวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (11 เมษายน 2554)

คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย กุมารฯ ได้ประชุมเมื่อ 11 เมย. 54 และมีมติอนุมัติทุนวิจัยตามที่แพทย์ประจำบ้านร้องขอ รวม 9 โครงการ เป็นเงิน 116,785 บาท มีรายละเอียดดังนี้

  • โครงการ “การเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของความสูงเมื่อเป็นผู้ใหญ่จากการคาดคะเน ระหว่างการรักษาด้วยยาลิวโปรเรลิน ชนิดฉีดทุก 1 เดือน (3.75 มก) และทุก 3 เดือน (11.25 มก) ในเด็กหญิงไทยที่มีภาวะเป็นสาวก่อนวัย” ของ พ. จุฬาลักษณ์ อนุมัติ 17,800 บาท
  • โครงการ “การศึกษาความปลอดภัยของการบริหารยาโปแตสเซียมแบบเข้มข้นสูงทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยเด็กตามแนวทางแก้ไขภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” ของ พ. จันทร์ธิดา อนุมัติ 6,000 บาท
  • โครงการ “ลักษณะทางคลินิกและผลจากการรักษาด้วย GnRH agonist ในเด็กหญิงที่เป็นสาวก่อนวัยชนิดไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า” ของ พ. อารีรัตน์ อนุมัติ 7,000 บาท
  • โครงการ “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ของมารดาเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดากับระยะเวลาของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา” ของ พ. นนทวัชร์ อนุมัติ 24,600 บาท
  • โครงการ “การพยากรณ์ความสำเร็จในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาจนถึงอายุสี่เดือน โดยใช้ปัจจัยของทารก มารดา และครอบครัว” ของ พ. ณัฏฐากร อนุมัติ 28,385 บาท
  • โครงการ “ความสัมพันธ์ของเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเรียนแพทย์และผลการเรียนในช่วง 3 ปีแรกของนักเรียนแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า” ของ พ. วีณารัตน์ อนุมัติ 8,000 บาท
  • โครงการ “ความเครียดและการแก้ปัญหาความเครียดของวัยรุ่นที่เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” ของ พ. ทิภาภรณ์ อนุมัติ 9,000 บาท
  • โครงการ “ความเครียดและการแก้ปัญหาความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียนหนึ่งในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา” ของ พ. ฐิติกาญจน์ อนุมัติ 8,000 บาท
  • โครงการ “ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 จากการประเมินของนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า” ของ พ. ยิหวา อนุมัติ 8,000 บาท

ขอให้แพทย์ผู้ได้รับอนุมัติทุนวิจัยติดต่อบก.กองกุมารฯ เพื่อประสานรายละเอียดทางธุรการต่อไป อ่านระเบียบการขอทุนและเบิกจ่ายได้ที่นี่