มูลนิธิกุมารฯ มอบรางวัลบุคลากรด้านการพยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่นและมอบทุนการศึกษารางวัลเรียนดีของบุตรข้าราชการ


มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มอบรางวัลให้พยาบาลและบุคลากรด้านการพยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษารางวัลเรียนดีของบุตรข้าราชการ กอง-ภาคกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2564 และ 2565 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า