ประชาสัมพันธ์ เรื่องการอบรมหลักสูตร การป้องกันอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION : HSP )

สถาบันการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์และชมรมจริยธรรมในคนแห่งประเทศไทย (FERCIT) ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการป้องกันอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION : HSP )

รอบที่ 1 ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม จอมพลสกฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กทม. จำนวน 100 คน สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

รอบที่ 2 ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้นที่ 12/1 และ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 100 คน แบ่งเป็น ลงทะเบียนรอบที่ 1 (บุคลากรสังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 30 คน ) และ ลงทะเบียนรอบที่ 2 (บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 70 คน) สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่