ประมวลการสอน รหัสวิชา วพม. กม. 502

เมนูนำทาง


ประมวลการสอนรายวิชา สุขภาพและโรคของทารกแรกเกิด ถึงวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม. ปีการศึกษา 2554

๑. รหัส และ ชื่อวิชา : สุขภาพ และโรคของทารกแรกเกิดถึงวัยรุ่น ๒

วพม.กม.๕๐๒

๒. จำนวนหน่วยกิต : ๔ หน่วยกิต

๓. สังกัด : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม.

๔. คำอธิบายรายวิชา :

๔.๑ วพม.กม.๕๐๒

หลักการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวมของทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นฝึกทักษะทางคลินิกในการทำเวชปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาและโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย (โรคระบบประสาท โรคระบบหัวใจ และ หลอดเลือด โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม โรคระบบทางเดินอาหาร ปัญหาทางโภชนาการ โรคภูมิแพ้ โรคทางพันธุกรรม) การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในคลินิกผู้ป่วยนอก การวินิจฉัยทางรังสี และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การใช้ยาในเด็ก การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

๕. เงื่อนไขของรายวิชา :

สอบผ่านรหัสวิชา : วพม.กศ.๕๐๑

๖. ประเภทวิชา : บังคับ

๗. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่เปิดสอน

ภาคการศึกษาที่๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔- ๒๕๕๕

๘. ประมวลการเรียนรายวิชา :

๘.๑. วัตถุประสงค์

เมื่อจบหลักสูตรรายวิชา สุขภาพและโรคของทารกแรกเกิดถึงวัยรุ่นแล้ว นพท. สามารถ

๑.๑ เป็นผู้มีบุคลิกภาพ

๑.๒ เหมาะสมกับการเป็นแพทย์

๑.๓ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพแพทย์ (รู้ขีดความสามารถของตนเอง สนใจในความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยและครอบครัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี)

๒. มีความรู้พื้นฐานด้านกุมารเวชศาสตร์

๒.๑ อธิบายโครงสร้าง การเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็กปกติ ตั้งแต่ ปฏิสนธิ จนถึงอายุ ๑๘ ปี

๒.๓ อธิบายสมติฐาน และรู้จักแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วย และความผิดปกติต่าง ๆ ที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ(แก้ไขปัญหาผู้ป่วยเด็กทั้งตัวแบบองค์รวม)

๒.๔ อธิบายความสัมพันธ์ของปัญหาทางการแพทย์กับอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมแบบองค์รวม

๓. ศึกษาใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง คิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

๔. สามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้เป็นอย่างดี

๕. ให้การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในเด็ก

๘.๒ ประสบการณ์การเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย การบรรยาย การเรียนเป็นกลุ่มย่อยโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การเรียนจากผู้ป่วยจริง การเรียนอภิปรายกลุ่มย่อย การเรียนด้วยตนเอง การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยใน การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยนอก การเขียนรายงานผู้ป่วย และการอยู่เวร

๘.๓ เนื้อหาวิชาต่อสัปดาห์

๑.หัวข้อเนื้อหาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาสุขภาพและโรคของทารกแรกเกิด ถึงวัยรุ่นสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ : Course outline รหัสวิชา วพม.กม. ๕๐๒

ลำดับ

หน่วย/หัวข้อ

จำนวน

ชม.

Activity

L

TT

CD

CRT

BS

๑ .

Allergy

• Common allergy II

 

 

P

 

 

๒ .

Ambulatory

• Common pediatrics problems

• Ped drug at OPD

 

 

P

P

 

 

 

 

 

 

๓ .

Cardiology

• Common CVS

 

 

P

 

 

๔ .

Endocrine disease I

• Endocrine disease II

• FTT ( CRT ) ร่วมกับ Nutrition และ G +D

 

 

P

 

 

 

 

 

P P

 

๕ .

Ethics

• Child advocacy

 

P

 

 

 

 

๖ .

ENT

• Hearing screen

 

P

 

 

 

 

๗ .

GI

• Neonatal cholestasis jaundice

 

 

 

 

 

 

P

๘ .

G+ D

• Common behavioral problems I

• Common behavioral problems II

P

P

 

 

 

 

 

 

๙ .

Hematology

• Common hemato logy III

• Common hemato logy IV

 

P

P

 

 

 

 

๑๐ .

Infectious

• Common infectious disease

• Acute febrile infant

 

 

 

P

 

 

 

 

P

๑๑ .

Neurology

• Headache

• Convulsion

 

 

P

 

 

 

 

 

P

 

 

๑๒ .

Neonatology

• Birth asphyxia

• Hypoglycemia, sepsis polycythemia

 

P

P

 

 

 

 

 

 

๑๓ .

Nephrology

• Common Renal disease II

 

 

 

 

P

 

 

๑๔ .

Psychiatry

• common psychiatric problems

 

P

 

 

 

 

๑๕.

Toxicology

• Poisoning

 

P

 

 

 

 

๑๖.

Pulmonary

• Common respiratory diseases III

 

 

 

P

 

 

 

 

 

รวม

๒๔

๑๕

0

หมายเหตุ : L =Lecture, TT =Team teaching ,CD = Case discussion, BS = Bedside teaching ,

CRT = Clinical reasoning tutorial

๒. หัตถการที่ควรฝึกตามเกณฑ์แพทยสภา

หัตถการทางกุมารเวชศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมของแพทยสภาปี ๒๕๔๕

๘.๔ การจัดการเรียนการสอน นพท.ปี ๕

ระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ในภาควิชากุมารฯ นพท.ปี ๕ จะจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อย สับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยกุมารสามัญ หอผู้ป่วยกุมารพิเศษ และโอพีดีกุมาร ตามตารางหมุนเวียนปฏิบัติงานที่จัดให้ ให้ นพท. ไปรายงานตัวต่อแพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์ที่ควบคุมหอผู้ป่วยนั้น ๆ ทุกครั้งที่มีการสับเปลี่ยน

การจัดการหมุนเวียนการดูแลผู้ป่วย

ห้องตรวจโรคเด็ก รพ.รร ๖ ๑ ๑/๒ สัปดาห์

ห้องตรวจโรคศูนย์ดินแดง ๑/๒ สัปดาห์

หอผู้ป่วยกุมารฯ ๕ หรือ ๖ ๑ สัปดาห์

หอผู้ป่วยกุมารฯ ๔ หรือ ๗ ๑ สัปดาห์

เวลา ๐๗.๐๐ น. นพท. จะต้องขึ้นปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยทุกวันเพื่อดูแลผู้ป่วยของตนเองหรือดูแลผู้ป่วย ร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐น.นพท. จากแต่ละหอผู้ป่วย จะเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางที่แจกให้ในกรณีที่ไม่ได้ไปปฏิบัติงานนอกหน่วย

ภายหลังจากเลิก กิจกรรมการเรียนการสอน ในช่วงเช้า นพท.จะแยกย้ายปฏิบัติงานตามหอผู้ป่วยที่ตนเองประจำอยู่ ตามตารางปฏิบัติงาน

๘.๔.๑ นพท.ที่อยู่หอผู้ป่วยกุมารฯ

ตารางปฎิบัติงานของ นพท.ที่หอผู้ป่วย กุมารฯ

เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐

—————————– Service Round —————————

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐

Oreintation

Morning activity

Morning activity

Morning activity

Morning activity

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐

WW/OPD

รพ.รร๖ / ศูนย์สาธารณสุขดินแดน

 

WW/OPD

รพ.รร.๖ / ศูนย์สาธารณสุขดินแดง

WW/OPD

รพ.รร.๖ / ศูนย์สาธารณสุขดินแดง

 

WW/OPD

รพ.รร๖ / ศูนย์สาธารณสุขดินแดง

 

WW/OPD

รพ.รร.๖ / ศูนย์สาธารณสุขดินแดง

 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

– Lunch –

๑๓.๐๐-๑๔๐๐

Lecture

Lecture

กิจกรรม

นพท.

Lecture

CRT

๑๔.๐๐-๑๕๐๐

Lecture

Bed side

Bed side

๑๕๐๐-๑๖๐๐

WW

WW

WW

WW

WW-ward work+ Service round TR-Teaching Round FA-Faculty activity

CD-case discussion BT-Bedside teaching TT-Team teaching CRT-clinical reasoning tutorial

HR-High risk

 

๘.๔.๒ OPD ใน รพ.รร๖ และ นอกสถานที่

 

ช่วงเวลาออกตรวจ

(๐๘๐๐– ๑๒๐๐)

การเดินทาง

๑. ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

วันจันทร์ – วันศุกร์

รถตู้รับส่ง

 

๘.๔.๓ การศึกษา / ดูงานนอก รพ.

การศึกษาดูงาน ที่สถาบันสุขภาพเด็ก รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

นพท.ทุกคนจะได้ไปศึกษาดูงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตามตารางที่กำหนดให้ โดยจะไปที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ๑ ครั้ง

๘.๔.๔ กิจกรรมการเรียนการสอน

ก) Case discussion การเรียนการสอนโดยใช้ case ผู้ป่วยเป็นหลัก นพท. จะได้รับมอบหมาย case ตัวอย่างผู้ป่วยโรคที่พบบ่อยในเด็กให้ไปศึกษาค้นคว้าอาจเป็นรายบุคคล คนละ case หรือ ๑ case ต่อกลุ่มย่อย ๆ ของ นพท. (๒-๓ คน) และนำมาอภิปรายในชั่วโมงที่จัดไว้ให้ ๒ ครั้ง ๆ ละ๑ ชั่วโมง

ข) Clinical reasoning tutorial การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นการเรียน PBL ทางคลินิก นพท.จะเรียนเป็นกลุ่ม

ครั้งที่ ๑ นพท..จะได้รับ scenario ทีละตอน

– เริ่มจากทำความเข้าใจ / อธิบายศัพท์ หรือคำที่ไม่คุ้นเคย ,จับประเด็นปัญหา (Significant fact หรือ cue) , ตั้งสมมุติฐานและตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ครั้งที่ ๒ นพท. นำความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของ scenario

) Bedside teaching เป็นการสอนข้างเตียงผู้ป่วย นพท.ทุกคนจะได้เรียนรู้อาการ / อาการแสดง กับผู้ป่วยจริงในโรคที่พบบ่อย

ง) Faculty activity เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ภาควิชาฯ จัดในห้องประชุมใหญ่ ของกองกุมารเวชกรรมร่วมกับแพทย์ประจำบ้านและ นพท.ชั้นปีที่ ๖ ประกอบด้วย

– Morning report ทุกวันจันทร์ , ศุกร์ เวลา ๐๗.๔๙-๐๙๐๐ น.

– Grand round ท ุกวันอังคาร เวลา ๐๘.๐๐-๐๙๐๐ น.

– Guest lecture ทุกวันพฤหัส เวลา ๐๘.๐๐- ๐๙.๐๐ น.

จ) Ward work คือเวลาอื่น ๆ ในวันราชการที่นอกเหนือจากที่กำหนดในตารางปฏิบัติงาน เป็นชั่วโมงว่างไม่มีการสอน จัดไว้เพื่อให้เป็นเวลาของการทำงานบนวอร์ด ฝึกปฏิบัติหัตถการต่าง ๆ การรับคนไข้ การเขียนรายงาน การค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง (SDL)

ช) Check out round

ทุกวัน เวลา ๑๖.๐๐ น. จะมี check out round ของทุก ๆ หอผู้ป่วย นพท. จะได้ร่วม check out round กับแพทย์ประจำบ้านของหอผู้ป่วยนั้น ๆ เพื่อติดตามดูผล Lab ที่จะกลับมาตอนบ่ายของทุกวัน และติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยตลอดวัน อีก ๑ ครั้ง เพื่อเตรียมตัวส่งเวร

นพท. ที่อยู่เวรตรงจุดใด จะไปรอรับการส่งเวรตามจุดที่อยู่ ในกรณี นพท. เวรต้องการรับทราบผู้ป่วยทุกคนในเวร สามารถไปติดตามการส่งเวร ร่วมกับแพทย์ประจำบ้านได้ ซึ่งจะเริ่มจาก กุมารฯชั้น ๗

(เวลา ๑๖.๐๐ น. ) ชั้น ๖ , ๕ ตามลำดับ

๘.๔.๕ การเขียนรายงาน นพท.ต้องเขียนรายงานอย่างน้อย ๓ ฉบับส่งให้อาจารย์ผู้ดูแล

๙. ตารางเวลาการศึกษา

ก. การจัดกลุ่ม นพท.ปีที่ 5 หมุนเวียนขึ้นปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

กลุ่มที่ ๑ ๒๑ มี.ค.- ๑๗ เมษ ๕๔ กุล่ม ๓

กลุ่มที่ ๒ ๓๐ พ.ค.- ๒๖ มิ.ย ๕๔ กลุ่ม ๑

กลุ่มที่ ๓ ๘ ส.ค. – ๔ ก.ย.๕๔ กลุ่ม ๔

กลุ่มที่ ๔ ๑๐ ต.ค. -๖ พ.ย.๕๔ กลุ่ม ๒

  • ตารางการขึ้นปฏิบัติงานของ นพท.ปีที่ ๕ ทั้ง ๔ กลุ่ม รายละเอียดตาม ผนวก ก.

๑๐. การวัดและประเมินผลการเรียน วพม.กม.๕๐๒

ประกอบด้วย formative และ summative evaluation

๑๐.๑ Formative evaluation ประกอบด้วย

๑.๑. ประเมินจากการเขียนรายงาน และ ให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นรายบุคคลทันที

๑.๒ .ประเมินโดยติดตามดูขณะปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในและนอก และให้ข้อมูลย้อนกลับเป็น

รายบุคคลทันที

๑๐.๒ Summative evaluation

๑.การประเมินเจตคติ

นพท.ทุกนายต้องผ่านการประเมินเจตคติโดยอาจารย์ แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย โดยใช้แบบประเมินเจตคติของภาควิชากุมารเวชศาสตร์จึงจะถือว่า “ ผ่าน” เกณฑ์ผ่านสำหรับการประเมินเจตคติต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๒. การประเมินความรู้และทักษะ

๒.๒.๑ คะแนนภาคปฏิบัติ ๖๐ %

รายงาน ๑๕ %

Ward work ๒๕% (อาจารย์ ๑๓% แพทย์ประจำบ้าน๖% หัวหน้าพยาบาล ๖% )

CRT ๕%

Case discussion ๑๕%

2.2.2 คะแนนสอบลงกอง ๔๐%

MCQ ๑๕%

MEQ ๑๕%

OSCE ๑๐%

๓.เกณฑ์การผ่านและการตัดสินผล

– เวลาเรียน > ๘๐% ของทุกเวลาเรียน ของทุก rotation

– เกณฑ์ผ่านสำหรับความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๕

- ต้องผ่านการประเมินเจตคิด มิฉะนั้นจะไม่พิจารณาผลสอบและถือว่าไม่ผ่าน กม ๕๐๒

Share