หน่วยงานต่างๆในกุมารฯ

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมโฮมเพจของหน่วยงานต่างๆ ผ่านทาง link ข้างล่างนี้

หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 7
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 6
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 5
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 4
หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก
หออภิบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
หน่วยโรคไตเด็ก
หออภิบาลทารกแรกเกิด
ห้องทารกแรกเกิด
ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก