แจ้งแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ ต้องรายงานเพื่อขออนุมัติหัวข้อเรื่องวิจัยก่อนเริ่มงานวิจัย

แพทย์ประจำบ้านกุมารฯ กรุณารับทราบ ที่ประชุุมคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยกุมารฯ เมื่อ 11 เมย. 54 มีมติให้กำหนดรูปแบบงานวิจัยเพื่อการสอบวุฒิบัตรกุมารฯ ของแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ ของ รพ.รร.6 มีความหลากหลายมากขึ้น โดยจะให้มีงานวิจัยในลักษณะการสำรวจ การรายงานผู้ป่วย การทบทวนผู้ป่วย และงานวิจัยลักษณะพรรณนาอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 50 ของงานวิจัยในปีนั้น และแพทย์ประจำบ้านต้องรายงานเรื่องที่ต้องการวิจัยแก่ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ (พ. เรืองวิทย์ฯ) เพื่ออนุมัติหัวข้อเรื่องวิจัยก่อนเริ่มงานวิจัย ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้: