การเผยแพร่งานวิจัยของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ในห้วงปีงบประมาณ 2554 (ตค. 53 – กย. 54)

การเผยแพร่งานวิจัยข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ในห้วงปีงบประมาณ 2554 (ตค. 53 – กย. 54) โดยสรุปมีดังนี้

  • เผยแพร่งานวิจัยทั้งสิ้น 19 งาน
  • โดยอนุสาขา 7 หน่วย (Developmental and Behavioral Pediatrics 1, Endocrinology 4, Hemato-Oncology 1, Infectious Disease 3, Neonatology 1, Nephrology 4, และ Respiratory and Critical Care 5)
  • เป็นการเผยแพร่แบบ original article 11, report 1, oral presentation 2 ครั้ง, และ poster presentation 5 ครั้ง)

ท่านสามารถดูรายละเอียดการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2554 เพิ่มเิติมได้ที่ link นี้