ขอเชิญอาจารย์กรอกแบบสำรวจการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2557

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการเผยแพร่งานวิจัยของกุมารฯ ในห้วงปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่ 1 ตค. 56 – 30 กย. 57) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลด้านการวิจัยของกองและภาควิชากุมารฯ โดยอาจารย์สามารถกรอกข้อมูลได้ทันทีเมื่ออาจารย์มีงานวิจัยเผยแพร่ได้ตลอดห้วงเวลาดังกล่าว ระบบจะจัดเก็บในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ

อาจารย์สามารถกรอกแบบสำรวจได้ที่ https://docs.google.com/a/pedpmk.org/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dDJiNFNDZ2hsaXZoYkt6MGxDS2oxeHc6MA

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง