ขอเชิญอาจารย์กรอกแบบสำรวจการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2555

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการเผยแพร่งานวิจัยของกุมารฯ ในห้วงปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่ 1 ตค. 54 – 30 กย. 55) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลด้านการวิจัยของกองและภาควิชากุมารฯ โดยอาจารย์สามารถกรอกข้อมูลได้ทันทีเมื่ออาจารย์มีงานวิจัยเผยแพร่ได้ตลอดห้วงเวลาดังกล่าว ระบบจะจัดเก็บในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ

อาจารย์สามารถกรอกแบบสำรวจได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGphRldfb09RMlBkb1pNWmRVYjBDb2c6MA

ขอขอบพระุึคุณเป็นอย่างสูง