ขอเชิญอาจารย์กรอกแบบสำรวจการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2554

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการเผยแพร่งานวิจัยของกุมารฯ ในห้วงปีงบประมาณ 2554 (ตั้งแต่ 1 ตค. 53 – 30 กย. 54) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลด้านการวิจัยของกองและภาควิชากุมารฯ โดยอาจารย์สามารถกรอกข้อมูลได้ทันทีเมื่ออาจารย์มีงานวิจัยเผยแพร่ได้ตลอดห้วงเวลาดังกล่าว ระบบจะจัดเก็บในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ

อาจารย์สามารถกรอกแบบสำรวจได้ที่ http://pedpmk.org/forward/research_survey_aug_2554.html

ขอขอบพระุึคุณเป็นอย่างสูง

ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้: