ขอเชิญอาจารย์กรอกแบบสำรวจการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2556

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการเผยแพร่งานวิจัยของกุมารฯ ในห้วงปีงบประมาณ 2556 (ตั้งแต่ 1 ตค. 55 – 30 กย. 56) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลด้านการวิจัยของกองและภาควิชากุมารฯ โดยอาจารย์สามารถกรอกข้อมูลได้ทันทีเมื่ออาจารย์มีงานวิจัยเผยแพร่ได้ตลอดห้วงเวลาดังกล่าว ระบบจะจัดเก็บในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ

อาจารย์สามารถกรอกแบบสำรวจได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdTWUYxbnNIcG9UVUJad29MUnZjOVE6MA

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง