การเผยแพร่งานวิจัยของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ในห้วงปีงบประมาณ 2553 (ตค. 52 - กย. 53)

การเผยแพร่งานวิจัยข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ในห้วงปีงบประมาณ 2553 (ตค. 52 – กย. 53) โดยสรุปมีดังนี้

  • เผยแพร่งานวิจัยทั้งสิ้น 23 งาน
  • โดยอนุสาขา 8 หน่วย (Cardiology 1, Developmental and Behavoral Pediatrics 1, Gastroenterology 1, Infectious Disease 7, Neonatology 4, Nephrology 4, Neurology 3, และ Respiratory and Critical Care 2)
  • เป็นการเผยแพร่แบบ original article 6, oral presentation 9 ครั้ง, และ poster presentation 8 ครั้ง)

ท่านสามารถดูรายละเอียดการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเิติมได้ที่ link นี้