คู่มือการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเด็ก

โดยคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายละเอียดของหนังสือ

เป็นหนังสือขนาด A5 ปกอ่อนพิมพ์ 4 สี เคลือบ laminate ด้าน เนื้อหาพิมพ์ 2 สี หนา 776 หน้า

คู่มือการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเด็ก

ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 32 บท แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนชั้นคลินิก

ได้แก่ การเรียนการสอนทางคลินิก ความรู้พื้นฐานเรื่องจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์ หลักปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ความรู้พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยผู้ป่วย และการสืบค้นวารสารทางการแพทย์ในเวชปฏิบัติ

ตอนที่ 2 บทนำทางกุมารเวชศาสตร์

ได้แก่ แนวทางการเรียนรู้วิชากุมารเวชศาสตร์ การสื่อสารกับผู้ป่วยเด็กและครอบครัว การสัมภาษณ์ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง การตรวจร่างกายเด็ก การสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทารกแรกเกิด การประเมินการเจริญเติบโตในเด็กและการพัฒนาการสู่วัยหนุ่มสาว การประเมินพัฒนาการเด็ก การสัมภาษณ์และประเมินทางด้านสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่น การวินิจฉัยแยกโรคในเด็ก การวางแผนรักษาผู้ป่วยเด็ก การเขียนรายงานผู้ป่วย และการนำเสนอรายงานผู้ป่วย

ตอนที่ 3 การสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามระบบ

ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท โภชนาการ ระบบทางเดินอาหารและตับ ไตและระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ระบบผิวหนัง โรคติดเชื้อ โลหิตวิทยา มะเร็งวิทยา โรคภูมิแพ้ จิตเวชเด็ก และเวชพันธุศาสตร์

ประกอบด้วยภาพประกอบ จำนวน 137 รูป ตาราง จำนวน 65 ตาราง และแผนภูมิ จำนวน 5 แผนภูมิ

ราคา 480 บาท

สนใจหาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, P.B. for Books, ที่ร้านจำหน่ายหนังสือของโครงการตำรา วพม., หรือติดต่อสั่งซื้อได้ที่กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

download poster ประชาสัมพันธ์หนังสือได้ที่นี่ หรือ download ตัวอย่างหนังสือได้ที่นี่