สรุปงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

งานวันเด็ก 2555เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2555 กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ขึ้น ณ ลานหน้าอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยมี พล.ท. ศ.คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และพล.ท.หญิง ศ.เกียรติคุณ ทิพย์ ศรีไพศาล ประธานมูลนิธิกุมารฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นประธานในการเปิดงาน

การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเด็ก โดยจัดกิจกรรมสนุกสนานให้กับเด็กๆมากมาย อาทิเช่น เกมส์ต่างๆ และการจับสลากของขวัญ มีเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถ เช่นการเล่นดนตรี การแสดงของเด็ก การประกวดภาพวาดระบายสี ตลอดจนการประกวดสุขภาพเด็กดี นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่แฝงด้วยความรู้ เพื่อให้เด็กได้ดูดซับและทราบถึงความมีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งภารกิจของทหารที่มีต่อประชาชน อาทิเช่น การจัดแสดงรถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมอุปกรณ์ และการเล่นตกแต่งบาดแผล เป็นต้น

การจัดกิจกรรมวันเด็กครั้งนี้มีผู้สนใจมาร่วมงานมากถึง 1400 คน