กิจกรรมโครงการ “โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อเยาวชนกองทัพบก ครั้งที่ 2″

มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และกรมการทหารสื่อสาร จัดโครงการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อเยาวชนกองทัพบก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

    1. ให้บริการตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์
    2. บริการตรวจฟันโดยทันตแพทย์
    3. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและให้ความรู้ด้านอนามัยโรงเรียนโดย แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล นักเรียนแพทย์ทหาร และนักเรียนพยาบาล
    4. จัดทำบัตร VIP fast track ให้แก่บุตรข้าราชการทหารที่มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล

null

null

null

null

null

null

null

null