โครงการพัฒนาและจัดห้องสมุดกุมารให้น่าอ่านน่าใช้


กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการห้องสมุดกุมารให้น่าอ่านน่าใช้ โดย พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ รอง หน.ภกม.วพม. และกรรมการห้องสมุด กกว.รพ.รร.6 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565