แพทย์ประจำบ้านกุมารฯ ดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านความเป็นครู