ดัชนีงานวิจัย กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้วิจัย
วันที่อนุมัติจาก IRB
ชื่องานวิจัย
แหล่งทุน
จำนวนทุน (บาท)
เสร็จสิ้นการวิจัย
สัจจคุณ คำเขื่อน

7 กค. 51

การศึกษาผลและความปลอดภัย ของการบริหารยาขับปัสสาวะฟูโรซีมาย แบบต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะความผิดปกติของเนื้อปอดชนิดรุนแรงแบบเฉียบพลัน
ทุน กกว. รพ.รร.6
20,000
ปัญญพงศ์ หิรัญสาย

15 มิย. 51

การประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกและคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยเด็กโรคเอสแอลอี ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ทุน กกว. รพ.รร.6
30,000
ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์

25 เมย. 51

การตรวจกรองแอลฟ่าลัสซีเมียในทารกแรกเกิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยชุดตรวจแบบแถบสี
ทุน กกว. รพ.รร.6
50,000
20 พย. 51
รุ่งทิพย์ จินดาธรรมานุสาร

17 มีค. 51

การตรวจกรองธาลัสซีเมียและภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติในทารกแรกเกิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ด้วยวิธีไอโซอิเลคทริกโฟกัสซิง(ไออีเอฟ)
มูลนิธิ รพ.รร.6
50,000
ชุลีพร คงมีสุข

24 เมย. 51

ความรู้และทัศนคติในมารดาของทารกที่ได้รับการตรวจกรองโรคและพาหะของโรคาลัสซีเมีย
ทุน กกว. รพ.รร.6
10,000
สุทธิ์สิริ วีระเวสส์

4 สค. 51

ลักษณะทางคลินิกและผลการรักษาของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการเจาะคอของ รพ.พระมงกุฎเกล้า
ทุน กกว. รพ.รร.6
5,000
กัลยาณี คูสิริวิเชียร

25 สค. 51

ความชุกและปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เกิดอาการปวดท้องที่ไม่ใช้โรคทางกายในเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร
ทุน กกว. รพ.รร.6
30,400
วชิราภรณ์ พรหมจิตติพงค์

7 ตค. 51

ผลของการดูโทรทัศน์ต่อพฤติกรรมที่เป้นจุดแข็งและจุดอ่อนของเด็กในช่วงอายุ 4 ถึง 16 ปี
ทุนมูลนิธิ รพ.รร.6
50,000
16 กค. 52
นวินดา มหาวิจิตร

15 ธค. 51

ผลของการเล่นเกมต่อพฤติกรรมที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนในเด็กอายุ 4ถึง 16 ปี
ทุน กกว.รพ.รร.6
50,000
อมรรัตน์ ศรีสุทธกรกุล

17 พย. 51

พฤติกรรมการปรับตัวและระดับสติปัญญาในเด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ทุน กกว.รพ.รร.6
38,000
ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์

18 ธค. 51

การประเมินผลการอ่านระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาล 3 ชนิดในทารกแรกเกิด
ทุน กกว.รพ.รร.6
8,000
ธานินทร์ พิรุณเนตร

18 ธค. 51

ประสิทธิผลในการลดระดับบิลิรุบินในเลือด ภายหลังจากรักษาทารกที่มีภาวะตัวเหลืองดดยการส่องไฟ 24 ชม.แรก เปรียบเทียบระหว่างการใช้หลอดไฟ 3 ชนิด คือ หลอดฟลูออเรสเซนท์ธรรมดาสีขาว สลับสีฟ้า หลอดฟลุออเรสเซนท์สีฟ้า และหลอดไลท์อีมิตทิงค์ไดดอดสื (แอลอีดี)
ทุน กกว.รพ.รร.6
10,000
กิตติ ต่อจรัส

4 เมย. 51

การศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบันระยะเวลา 1 ปี แบบเปิดเผยชื่อยา กลุ่มการรักษาเดียวในการประเมินประสิทธิผล และความปลอดภัยของยารับประทาน ในผู้ป่วยเบต้าลัสศีเมียที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีธาตุเหล็กและสะสมเกินเนื่องมาจากการได้รับเลือด
สมาคมโลหิตวิทยาและมูลนิธิธาลัสซีเมีย
7,848,000
ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์

3 พย. 51

การประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกคุณภาพชีวิตและค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยเด็กโรคเอสแอลีและไตอักเสบลูปัสที่อายุไม่เกิน 13 ปี:การศึกษาโดยสหสถาบัน
ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์

16 ตค. 51

การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคเอดส์
อังกูร เกิดพาณิช

15 กพ. 51

การศึกษายาอินไวเรส(Invirase)ในระยะที่ 1/2 ที่เสริมฤทธิ์ด้วยยาไรโทนาเวียร์(Ritonavir)ในเด็กอายุ 4 เดือน ถึงอายุน้อยกว่า 6 ปี ที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
บ.ควินไทลส์
125,400
16 มิย. 52
วีระชัย วัฒนวีรเดช

30 พค. 51

การศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างรุ่นการผลิด การเชื่อมต่อข้อมูลและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี Chimerivaxtm ในเด็กวัยหัดเดินในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์
บ.ซาโนฟี่ อเวนตีส จก.
1,119,500
ชาครินทร์ ณ บางช้าง

การศึกษาวิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโลบาแซม (Cobazam) (ขนาด 0.25, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัม (กิโลกรัม/วัน) ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเล็นน็อกซ์-แกสตอทซิชนโดรมโดยการปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านควบคุมด้วยยาหลอก
บ.ควินไทลส์
341,480
ชาครินทร์ ณ บางช้าง

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาโคลบาแซม (Clobazam) ที่ให้โดยการเปิดเผยข้อมุลในผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยที่เป็นโรคเล็นน็อกซ์-แกสตอทซินโครม (Lennox -Gastul Syndrome)
บ.ควินไทลส์
498,400
ชาครินทร์ ณ บางช้าง

17 กย. 51

การศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีสองศูนย์เจ็ด (พีแรมพาเนล) เพื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับรักษาผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาการชักเฉพาะส่วนชนิดที่ไม่สามารถควบคุมด้วยยากันชักที่ใช้อยู่
บ.เอไซ จก.
1,739,400
อังกูร เกิดพาณิช

19 สค. 51

การศึกษาระยะที่ 3 สุ่มดตัวอย่างแบบกึ่งปิด (observer-blind) ศึกษาในหลายสถาบันและในหลายประเทศเพื่อประเมินการสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยของวัควีนป้องกัไข้หวัดใหญ่ชนิดไร้สารกันเสีย (TF) Fluarix TM ของบ.จีเอสเค ไบดอโลจิคอลล์ โดยการฉีดเข้ากล้ามในเด็กอายุ 6-35 เดือน
บ. แกล็กดซสมิทไคล์น ไบดอดลจิคอลล์
443,000
1 กค. 52
ชาครินทร์ ณ บางช้าง

10 มีค. 52

โครงการส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชื่อยาเป็นเวลา 14 เดือน ของการศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนานปกปิดทั้งสองด้านควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีสองศูนย์เจ็ด(พีแรมนาเนล) เมื่อให้เสริมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาการชักเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยากันชักที่ใช้อยู่
บงแกล็กโซสมิทไคลน์
1,695,720
สุอารี ล้ำตระกูล

31 กค. 51

ประสิทธิผลของการนวดสัมผัสร่วมกับการมีปฎิสัมพันธ์กับทารกต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกแรกเกิดในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด
ทุนส่วนตัว
10,000
จิราพร หอมชะเอม

29 มค. 52

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนถึงอายุ 6 เดือน ที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี รพ.รร.6
ทุนส่วนตัว
9,000