รายนามแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (update 23 ก.ค.63)

อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3


จิตตรา รักไตรรงค์

รุ่งรัตน์ โรจน์รัตนาดำรง

พีรยา วชิโรปถัมภ์

วริษฐา ชัยวีระวัฒนะ

นวรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล

ฐนันท์ธร ทรงจิตสมบูรณ์

พลเชฏฐ์ กิตติเจริญจิตต์

ณัฐพงศ์ โพธิ์ศรี

กมลนันธ์ สุขเลิศ

ลลิตภัทร ปาลกูล

วริศรา แก้วชัยวิจิตร

เกศกร จิรโชติเดโช

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2


ภัสสรา วงศ์ไทย

ปลื้มกมล รัตนรัตน์

บุรฉัตร ศักดิ์ศรีทวี

ฐิตินันท์ นิ้มคธาวุธ

ณัฐจักขณ์ อ่อนละเอียด

ศุพิชญา หาไชย

เทอดไท มาลาเพชร

ปองพล เวชยันต์วิวัฒน์

วิศว อภิรัตน์มนตรี

กรองแก้ว ปิยะวิทยานนท์

รสสุคนธ์ สันติภาษ

ณัฐพล รุ่งโรจนานนท์

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1


สามขวัญ ทองสุกแก้ว

ธัญญารัตน์ รัตนโกเศศ

หทัยชนก ชูนินทร์

ประกายรัตน์ เฉลิมพรพงศ์

สิริยาภรณ์ กีรติสุนทร

ภัณฑิรา ชินสุวรรณ

นันท์ชนก พิทักษ์พิเศษ

ปนัดดา มานพศิลป์

รัตนชาติ ศิรินิล

ธนาภรณ์ จึงสง่าสม

มัญชรี รางน้อย

ธันยพร อมรเพชรกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2


ถิราภา นิเวศวิวัฒน์
(โรคติดเชื้อ)

พิมพ์จิตร รุ่งตระกูลชัย
(โรคติดเชื้อ)

สุวเมธา สิงหวีระสมร
(พัฒนาการและพฤติกรรม)

ธนัญญา โลกานุวัตรเสถียร
(โรคไต)

ลักษณา ภู่สูงเนิน
(โรคไต)

มนสิชา งามภูพันธ์
(ประสาทวิทยา)

ฐิตาภา ศิริบุตร
(ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)

พสิษฐ์ กนกศรีถาวร
(หัวใจ)

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1


นวชัย เลิศวิวัฒน์พงษ์
(โลหิตวิทยา)

ชนันนัทธ์ ติยัพเสน
(พัฒนาการและพฤติกรรม)

ชานน สุเทพารักษ์
(โรคติดเชื้อ)

เปมิกา สุขุปัญญารักษ์
(ต่อมไร้ท่อ)

พัชริน มังคลารัตน์
(โรคไต)

มุกรวี อยู่เย็น
(โรคไต)

พีรญา อำนรรฆสรเดช
(ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)


อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯ