รายนามแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (update 4 ก.ค. 62)

อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3


กฤษดา พละทรัพย์

ปิยะพงษ์ เลาห์ภาภรณ์

พูนศิริ คุ้มภัย

แววพลอย ปรานวีระไพบูลย์

สริวิริญน์ สุรชัยดังถวิล

เอกวุฒิ เผ่ากันทรากร

นวชัย เลิศวิวัฒนพงษ์

วรกัญญา สินิทธิ์ทรงคุณ

ชยาภรณ์ วศินชัชวาล

สุขสันต์ คงความสุข

จิตทิพย์ ยี่แพ

ธิดารัตน์ มีถาวรกุล

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2


จิตตรา รักไตรรงค์

รุ่งรัตน์ โรจน์รัตนาดำรง

พีรยา วชิโรปถัมภ์

วริษฐา ชัยวีระวัฒนะ

นวรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล

ฐนันท์ธร ทรงจิตสมบูรณ์

พลเชฏฐ์ กิตติเจริญจิตต์

ณัฐพงศ์ โพธิ์ศรี

กมลนันธ์ สุขเลิศ

ลลิตภัทร ปาลกูล

วริศรา แก้วชัยวิจิตร

เกศกร จิรโชติเดโช

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1


ภัสสรา วงศ์ไทย

ปลื้มกมล รัตนรัตน์

บุรฉัตร ศักดิ์ศรีทวี

ฐิตินันท์ นิ้มคธาวุธ

ณัฐจักขณ์ อ่อนละเอียด

ศุพิชญา หาไชย

เทอดไท มาลาเพชร

ปองพล เวชยันต์วิวัฒน์

วิศว อภิรัตน์มนตรี

กรองแก้ว ปิยะวิทยานนท์

รสสุคนธ์ สันติภาษ

ณัฐพล รุ่งโรจนานนท์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2


ศิวดล ถาวรธนบุตร
(โรคติดเชื้อ)

ชานนท์ นพพรเลิศวงศ์
(โรคติดเชื้อ)

กุลวิภา ตันทนะเทวินทร์
(โรคไต)

พิมพ์ประไพ ป่าไม้
(โรคไต)

สุชาวดี รอดวิไล
(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

ฐิติกาญจน์ เลาหสุรโยธิน
(พัฒนาการและพฤติกรรม)

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1


ถิราภา นิเวศวิวัฒน์
(โรคติดเชื้อ)

พิมพ์จิตร รุ่งตระกูลชัย
(โรคติดเชื้อ)

สุวเมธา สิงหวีระสมร
(พัฒนาการและพฤติกรรม)

ธนัญญา โลกานุวัตรเสถียร
(โรคไต)

ลักษณา ภู่สูงเนิน
(โรคไต)

มนสิชา งามภูพันธ์
(ประสาทวิทยา)

ฐิตาภา ศิริบุตร
(ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)

พสิษฐ์ กนกศรีถาวร
(หัวใจ)


อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯ

Share