รายนามแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (update 23 ก.ค. 61)

อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3


อภิรม ใหญ่ไล้บาง

พัชรินทร์ นาวีสาคร

กนกกาญจน์ นาคะสุวรรณ

วิไลพร ชาญปรีชา
พิชญา"
พิชญา วัฒนศักดิ์ภูบาล
ธิติยาภรณ์
ธิติยาภรณ์ ศรีเจริญ
องค์อร
องค์อร บุญนิจสิน
วรรณพร
วรรณพร ช่างสาน
ชมพูนุช
ชมพูนุช อัตถนันท์
พัชริน
พัชริน มังคลารัตน์
ณัชชา
ณัชชา อุ่นภัทร

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2


กฤษดา พละทรัพย์

ปิยะพงษ์ เลาห์ภาภรณ์

พูนศิริ คุ้มภัย

แววพลอย ปรานวีระไพบูลย์

สริวิริญน์ สุรชัยดังถวิล

เอกวุฒิ เผ่ากันทรากร

นวชัย เลิศวิวัฒนพงษ์

วรกัญญา สินิทธิ์ทรงคุณ

ชยาภรณ์ วศินชัชวาล

สุขสันต์ คงความสุข

จิตทิพย์ ยี่แพ

ธิดารัตน์ มีถาวรกุล

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1


จิตตรา รักไตรรงค์

รุ่งรัตน์ โรจน์รัตนาดำรง

พีรยา วชิโรปถัมภ์

วริษฐา ชัยวีระวัฒนะ

นวรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล

ฐนันท์ธร ทรงจิตสมบูรณ์

พลเชฏฐ์ กิตติเจริญจิตต์

ณัฐพงศ์ โพธิ์ศรี

กมลนันธ์ สุขเลิศ

ลลิตภัทร ปาลกูล

วริศรา แก้วชัยวิจิตร

เกศกร จิรโชติเดโช

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2


วรากร ประเสริฐสิน
(โรคติดเชื้อ)

กาญจนา วรรณวิไล
(โรคติดเชื้อ)

พิชานัน สุดใจ
(พัฒนาการและพฤติกรรม)

ณภัคจิรา ลิขสิทธิ์นานนท์
(ประสาทวิทยา)

สิริรัตน์ อัศวฤกษ์นันท์
(โรคไต)

ทักษพร หอมทรัพย์
(โรคไต)

วสวี ศักดินันท์
(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

อรกานต์ วีระจิตต์
(โรคหัวใจ)

เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์
(ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1


ศิวดล ถาวรธนบุตร
(โรคติดเชื้อ)

ชานนท์ นพพรเลิศวงศ์
(โรคติดเชื้อ)

กุลวิภา ตันทนะเทวินทร์
(โรคไต)

พิมพ์ประไพ ป่าไม้
(โรคไต)

สุชาวดี รอดวิไล
(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

ฐิติกาญจน์ เลาหสุรโยธิน
(พัฒนาการและพฤติกรรม)


อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯ

Share