รายนามแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (update 7 ส.ค. 60)

อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

มนสิชา
มนสิชา งามภูพันธ์
ถิราภา
ถิราภา นิเวศวิวัฒน์
รัศมีทัศน์
รัศมีทัศนย์ ใบหมาด
จารุตา
จารุตา อุ่นจิตติชัย
ชัชชญา
ชัชชญา กาญจนสิงห์
เอกกมล
เอกกมล นิลเต็ม

อาภาภรณ์ วาระพิลา
วรากร
สุภาพร เข็มจ้อย
สุธินี
สุธินี ก้องเกียรติงาม
ชญานิสร์
ชญานิสร์ พิชัยเบญจสุข

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2


อภิรม ใหญ่ไล้บาง

พัชรินทร์ นาวีสาคร

กนกกาญจน์ นาคะสุวรรณ

วิไลพร ชาญปรีชา
พิชญา"
พิชญา วัฒนศักดิ์ภูบาล
ธิติยาภรณ์
ธิติยาภรณ์ ศรีเจริญ
องค์อร
องค์อร บุญนิจสิน
วรรณพร
วรรณพร ช่างสาน
ชมพูนุช
ชมพูนุช อัตถนันท์
พัชริน
พัชริน มังคลารัตน์
ณัชชา
ณัชชา อุ่นภัทร

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1


กฤษดา พละทรัพย์

ปิยะพงษ์ เลาห์ภาภรณ์

พูนศิริ คุ้มภัย

แววพลอย ปรานวีระไพบูลย์

สริวิริญน์ สุรชัยดังถวิล

เอกวุฒิ เผ่ากันทรากร

นวชัย เลิศวิวัฒนพงษ์

วรกัญญา สินิทธิ์ทรงคุณ

ชยาภรณ์ วศินชัชวาล

สุขสันต์ คงความสุข

จิตทิพย์ ยี่แพ

ธิดารัตน์ มีถาวรกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2

วัทนี
วัทนี ทวีสิทธิ์
(โรคติดเชื้อ)
วรลักษณ์
วรลักษณ์ สาริกา
(โรคติดเชื้อ)
ปารัช
ปารัช วิทยานานนท์
(โรคไต)
ธัญญา
ธัญญา ขจรรัตนา
(โรคไต)
คุรุศาสตร์
คุรุศาสตร์ โพธิ์วัง
(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)
ภัทธีรา
ภัทธีรา เศรษฐบุตร
(พัฒนาการและพฤติกรรม)
วราพร
วราพร ชลนภาสถิตย์
(โรคระบบทางเดินหายใจ)
อภิชาติ
อภิชาติ โพธิอะ
(โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก)
กัลมลี
กัลมลี เจนจรัตน์
(ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1


วรากร ประเสริฐสิน
(โรคติดเชื้อ)

กาญจนา วรรณวิไล
(โรคติดเชื้อ)

พิชานัน สุดใจ
(พัฒนาการและพฤติกรรม)

ณภัคจิรา ลิขสิทธิ์นานนท์
(ประสาทวิทยา)

สิริรัตน์ อัศวฤกษ์นันท์
(โรคไต)

ทักษพร หอมทรัพย์
(โรคไต)

วสวี ศักดินันท์
(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

อรกานต์ วีระจิตต์
(โรคหัวใจ)


อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯ

Share