รายนามแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (update 7 ก.ค. 2565)

อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3


สามขวัญ ทองสุกแก้ว

ธัญญารัตน์ รัตนโกเศศ

หทัยชนก ชูนินทร์

ประกายรัตน์ เฉลิมพรพงศ์

สิริยาภรณ์ กีรติสุนทร

ภัณฑิรา ชินสุวรรณ

นันท์ชนก พิทักษ์พิเศษ

ปนัดดา มานพศิลป์

รัตนชาติ ศิรินิล

ธนาภรณ์ จึงสง่าสม

มัญชรี รางน้อย

ธันยพร อมรเพชรกุล

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2


พัชรวัฒน์ โชติวัฒน์ธนากูล

ปรารถนา อุ่นจิตติ

ธีรกานต์ ศุภพันธุ์ภิญโญ

ยุทธนา ปั้นสุวรรณ

ภาณุ ปิยะชน

สุจารีย์ ทองอ้ม

วริศรา อัครลาภ

วิชชุตา มีแก้ว

จิตสุภา ถาวระ

ชนิกานต์ วณิชย์อนันตกุล

วชิราพร บรรณเภสัช

กนกพร ศิริ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1


กชพรรณ พรหมอินทร์

วริศรา จิตต์วราวงษ์

ภาวิดา ธนาโนวรรณ

ฐิตาภา เหมพิจิตร

ธนภัทร เพ็ชรศิริ

ธิดารัตน์ วงษ์สกุล

ศุภากร วงศ์ดามา

พัสสน พ่วงอ่างทอง

วรวิทย์ อสัมภินทรัพย์

ณัฐภัทร เขียวแก้ว

พชรอร ดัสดี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2


ธีระวัฒน์ ตั้งฤกษ์วราสกุล
(โรคติดเชื้อ)

นิสิต ทฤษฎีคุณ
(โรคติดเชื้อ)

ภคิน กวักเพฑูรย์
(พัฒนาการและพฤติกรรม)

ณัฐธดา พรหมภิบาล
(โรคไต)

ปวรี ปวโรจน์กิจ
(โรคไต)

ณิชารีย์ ณ สงขลา
(ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)

นฤมล กิจวรเมธา
(ประสาทวิทยา)

เมธานี กาญจนาภา
(ระบบหายใจ)

อิสรีย์ กนกพิทักษ์กุล
(ต่อมไร้ท่อ)

วริษา ปุณณรัตนกุล
(ต่อมไร้ท่อ)

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1


นิภารัตน์ นิ่มศิริ
(โรคติดเชื้อ)

พีรยา วชิโรปถัมภ์
(ประสาทวิทยา)

พลเชฎฐ์ กิตติเจริญจิตต์
(ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)

เอกวุฒิ เผ่ากันทรากร
(พัฒนาการและพฤติกรรม)

พิมลพรรณ วิริยะกุลนันท์
(โรคไต )

ผลิตา สิริโชติกุล
(โรคไต )

สริวิริญน์ สุรชัยดังถวิล
(ต่อมไร้ท่อ)

กุลิสรา วังวราวุธ
(ต่อมไร้ท่อ)


อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯ