พยาบาลกุมารฯ

อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯ

หัวหน้าพยาบาลกองกุมารเวชกรรม และหัวหน้าหอผู้ป่วยและงานบริการต่างๆ


 

พ.ท.หญิง ผ่องแผ้ว พุ่มศรีนิล
หน.แผนกพยาบาลกุมารเวชกรรม

 
งานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยใน งานบริการพิเศษ

พ.ต.หญิง อัญชลี เพ็ชรวงษ์
OPD กุมารฯ

พ.ต.หญิง อภิรดี ทรัพย์สิน
ห้องทารกแรกเกิด

พ.ต.หญิง อภิรดี ทรัพย์สิน
ห้องผสมนม

 

พ.ท.หญิง จุไรรัตน์ เสนานุรักษ์วรกุล
SNB

พ.ต.หญิง อัจภรณ์ จันทรโชติ
หน่วยโรคปอดเด็ก

 

พ.ท.หญิง วชิรา ตันเสนีย์
NICU

พ.ต.หญิง จินตนา แก่นจันทร์
หน่วยหัวใจเด็ก

 

พ.ต.หญิง สุพัตรา กันธะรส
PICU

พ.ต.หญิง สาลี่ ใจโปร่ง
หน่วยไตเด็ก

 

พ.ต.หญิง กรรณิการ์ งามพักตร์
PCCU

พ.ต.หญิง วีรวรรณ แก้วใส
หน่วยโลหิตวิทยาเด็ก

 

พ.ต.หญิง ธนัญชา อัตถจริยา
หอผู้ป่วยกุมารเวช 4

พ.ต.หญิง จิราพร นูโพนทอง
หน่วยต่อมไร้ท่อเด็ก

 

พ.ต.หญิง ธิดาพร ผลฉัตร
หอผู้ป่วยกุมารเวช 5

พ.ต.หญิง วิลาวรรณ วิโรจนานันท์
หน่วยประสาทวิทยาเด็ก

 

พ.ต.หญิง วราพร วัฒนกิจ
หอผู้ป่วยกุมารเวช 6

 

พ.ต.หญิง จิติยาดา สมบุญนาค
หอผู้ป่วยกุมารเวช 7

 

อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯ