พ.ท. ธานินทร์ พิรุณเนตร


ยศ-ชื่อ : พ.ท. ธานินทร์ พิรุณเนตร ( Tanin Pirunnet )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Neonatology-Perinatal Medicine, Certificate in Research Assistantship in Neonatology (USA)
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94110