พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ

ยศ-ชื่อ : พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ ( Supichaya Pojsupap )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Pulmonary Medicine, Certificate in Pediatric Critical Care Medicine (Canada)
ตำแหน่ง: กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ: กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
ติดต่อ: โทร. 02-354-7600 ต่อ 94117