พ.อ.หญิง สนิตรา ศิริธางกุล


ยศ-ชื่อ : พ.อ.หญิง ผศ. สนิตรา ศิริธางกุล ( Sanitra Sirithangul)
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-Board of Pediatric Pulmonary Medicine, Certificate in Pediatric Respiratory medicine (Australia)
ตำแหน่ง : รอง อจ.หน.ภกม.กศ.วพม.
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94117