พ.อ.หญิง แสงแข ชำนาญวนกิจ


ยศ-ชื่อ : พ.อ.หญิง รศ. แสงแข ชำนาญวนกิจ ( Sangkae Chamnanvanakij )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Certificate in Neonatology and Perinatal Medicine (USA), M.Sc. (Clinical Epidemiology), Diplomeate of the Thai Sub – board of Neonatal Perinatal Medicine
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94109