พ.อ. เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร


ยศ-ชื่อ : พ.อ. เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร ( Ruangvith Tantibhaedhyangul )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai sub-Board of Pediatrics nutrition, Certificate in Pediatric Nutrition (USA)
ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ: กุมารแพทย์โรคโภชนาการเด็ก
ติดต่อ: โทร. 02-354-7600 ต่อ 94154