พ.อ. พิรังกูร เกิดพานิช


ยศ-ชื่อ : พ.อ.รศ. พิรังกูร เกิดพานิช ( Phirangkul Kerdpanich )
คุณวุฒิ : Dipolmate of the Thai Board of Pediatrics, Dipolmate of the Thai Sub-board of Pediatrics Infectious Disease, DTM&H , Certificate in Pediatric Infectious Disease (USA)
ตำแหน่ง: กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ: กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
ติดต่อ: โทร. 02-354-7600 ต่อ 94150