พ.อ.หญิง ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์


ยศ-ชื่อ : พ.อ.หญิง ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์ ( Pajaree Thitthiwong )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Certificate in pediatric Dermatology, Certificate in Pediatric Dermatology (USA)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองกุมารเวชกรรม (1)
สาขาที่เชี่ยวชาญ: กุมารแพทย์โรคผิวหนังเด็ก
ติดต่อ: โทร. 02-354-7600 ต่อ 94152