พ.อ.หญิง นวพร นำเบญจพล


ยศ-ชื่อ : พ.อ.หญิง รศ. นวพร นำเบญจพล ( Nawaporn Numbenjapon )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Certificate in Pediatric Endocrinology (Siriraj) , Diplomate of the Thai sub-Board of Pediatrics Endocrinology, Certificate in Research fellowship in Pediatrics Endocrinology (USA)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองกุมารเวชกรรม (3)
สาขาที่เชี่ยวชาญ: กุมารแพทย์ด้านโรคต่อมไร้ท่อ
ติดต่อ: โทร. 02-354-7600 ต่อ 94146