ร.ท.หญิง เขมิกา สุดนาวา


ยศ-ชื่อ : ร.ท.หญิง เขมิกา สุดนาวา ( Khemika Sunnawa )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Developmental-Behavioral Pediatrics
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94151