พ.อ.หญิง ชาคริยา ธีรเนตร


ยศ-ชื่อ : พ.อ.หญิง ผศ. ชาคริยา ธีรเนตร ( Chakriya Theeranate )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Developmental-Behavioral Pediatrics, Certificate in Developmental-Behavioral Pediatrics (Australia), Diplomate of the Thai Board of Family Medicine
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94151