ทำเนียบนามอาจารย์แพทย์

อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯอาจารย์กุมารแพทย์ ตามอนุสาขาวิชา

 

Adolescent Medicine

Allergy and Immunlogy

พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์
หัวหน้าหน่วย

 

พ.ต. ณรงค์ชัย คุเณนทราศัย

Ambulatory Medicine

Cardiology

 
 

Child Psychiatry

 

Dermatology

Developmental and Behavioral Pediatrics

Endocrinology

Gastroenterology

พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
หัวหน้าหน่วย

Genetics

Hematology – Oncology

พ.อ. ชาญชัย ไตรวารี
หัวหน้าหน่วย

   
 

Infectious Disease

 

Neonatology

 

Nephrology

 

Neurology

 

Nutrition

Respiratory and Critical Care

พ.ต. พงษ์ชนก เหมือนประสาท

 

Rheumatology

อาจารย์กุมารแพทย์
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
พยาบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่อื่น
บุคลากรกุมารฯ