แบบฟอร์มจอง Zoom conference กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ท่านที่ต้องการจองใช้ห้องประชุม Zoom conference ของกอง – ภาควิชากุมาร ฯ กรุณาแจ้งความต้องการใน แบบฟอร์ม นี้

และ ท่านสามารถดูตารางการจอง Zoom conference ได้ที่นี่

สงวนสิทธิการจองเฉพาะอาจารย์กุมารแพทย์ หัวหน้าพยาบาล พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย หรือ หัวหน้าสำนักงานของกอง/ภาควิชากุมาร ฯ เท่านั้น

*สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นักศึกษาแพทย์ หรือบุคลากรอื่น กรุณาแจ้งจองผ่านอาจารย์หรือหัวหน้าหน่วยงานของท่าน ห้ามใช้โดยไม่ได้จองไว้ก่อนโดยเด็ดขาด