โครงการ ส่งยา ส่งใจ ไปถึงบ้าน กับ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

โครงการส่งยา ส่งใจ ไปถึงบ้าน กับ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

เปิดบริการให้ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์การรักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ประกันสังคม ร.พ.พระมงกุฎเกล้าและ
โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า (30 บาท) ของ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
โดยมีข้อกำหนดดังนี้
1. เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังเดิมของโรงพยาบาล ที่มีอาการคงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
2. แพทย์อาจจะสื่อสารกับผู้ป่วย เพื่อสอบถามอาการเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น
3. ยาที่จัดส่งต้องอยู่ในเงื่อนไขที่มาสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้
4. ในกรณีอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยมีนัดเจาะเลือด หรือผู้ป่วยที่ไม่ได้มาตรวจตามนัด หากมีความต้องการรับยาทางไปรษณีย์
กรุณาติดต่อห้องตรวจ เพื่อสอบถามรายละเอียดในการปฏิบัติต่อไป
5. ส่วน ผู้ป่วยที่มีใบกลับมาซื้อ กรุณา แอดไลน์ “PMK ส่งยาทางไปรษณีย์ID line : @954usybm
หรือ สแกน QR code  เพื่อถ่ายรูปใบกลับมาซื้อยา ให้ห้องยาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

6. สำหรับผู้ป่วยคลินิกนอกเวลา ยังไม่สามารถให้บริการระบบส่งยาทางไปรษณีย์ได้ กรุณาติดต่อห้องตรวจตามใบนัด
เพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะนำวิธีการต่อไป

•  ผู้ป่วยสามารถแจ้งขอรับยาด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ ระบบแจ้งความต้องการส่งยาทางไปรษณีย์
หรือ โทรติดต่อห้องตรวจได้ทุกวันทำการ โอพีดีกุมาร โทร. 02 763 4104, 02 763 4105

•  สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดเดิมอยู่แล้ว กรุณาทำรายการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนถึงวันนัด เพื่อให้ทางเวชระเบียนและห้องยาได้มีเวลาตรวจสอบรายละเอียดที่จำเป็นในการส่งยาต่อไป