อบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิดแก่แพทย์ประจำบ้านและพยาบาล กองสูตินรีเวชกรรม


หน่วยทารกแรกเกิด กองกุมารเวชกรรม รพ.รร.6 ทำการอบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิดให้แก่แพทย์ประจำบ้านและพยาบาล กองสูตินรีเวชกรรม รพ.รร.6 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลโท ผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 กองสูตินรีเวชกรรม อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า