การจัดอบรมการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง (PALS provider)


กองกุมารเวชกรรมร่วมกับกองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดอบรมการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง (PALS provider) ให้แก่ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 เป็นประจำทุกปี นำโดย พ.อ.สุธี อินทรชาติ และ พ.ต.หญิง ปิยธิดา กัลยาณมิตร กองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และ พ.อ.สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์ กองกุมารเวชกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อ ให้แพทย์ประจำบ้านมีความสามารถช่วยกู้ชีพเด็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรมได้รับการรับรอง จาก American Heart Association (AHA) และ Thai Resuscitation Council (TRC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 27 – 28 ส.ค. 63 และ 28 – 29 ก.ย. 63
ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้: