บริษัท ดีเคเอสเอช แผนก Non-food มอบหน้ากาก N95 ให้บุคลากรทางการแพทย์

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอขอบพระคุณ บริษัทดีเคเอชเอส แผนก Non-food ที่กรุณามอบหน้ากาก N95 จำนวน 30 ชิ้น เพื่อให้บุคลการทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมี พ.อ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และอาจารย์กุมารแพทย์จากกองกุมารเวชกรรมเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563