Download ตารางเรียน นพท./นศพ.ปี ๔ กลุ่ม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ท่านสามารถ download ตารางเรียน นพท./นศพ. ชั้นปีที่ ๔ กลุ่มที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password ตามที่ได้รับแจ้ง หรือติดต่อสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์

[...อ่านต่อ...]

Download ตารางTeaching Round นพท./นศพ.ปี๔ กลุ่ม ๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙

ท่านสามารถ download ตาราง Teaching Round นพท./นศพ. ชั้นปีที่ ๔ กลุ่มที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password [...อ่านต่อ...]

Download ตารางTeaching Round นพท./นศพ.ปี๕ กลุ่ม๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙

ท่านสามารถ download ตารางTeaching Round นพท./นศพ. ชั้นปีที่๕ กลุ่มที่๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password ตามที่ได้รับแจ้ง หรือติดต่อสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์

[...อ่านต่อ...]

Download ตารางปฏิบัติงาน นพท./นศพ.ปี๕ กลุ่ม๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙

ท่านสามารถ download ตารางปฏิบัติงาน นพท./นศพ. ชั้นปีที่๕ กลุ่มที่๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password ตามที่ได้รับแจ้ง หรือติดต่อสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์

[...อ่านต่อ...]

Download ตารางเรียน นพท./นศพ.ปี๕ กลุ่ม๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙

ท่านสามารถ download ตารางเรียน นพท./นศพ. ชั้นปีที่๕ กลุ่มที่๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password ตามที่ได้รับแจ้ง หรือติดต่อสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์

[...อ่านต่อ...]

Download ตารางเรียน นพท./นศพ.ปี๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙

ท่านสามารถ download ตารางเรียน นพท./นศพ. ชั้นปีที่๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password ตามที่ได้รับแจ้ง หรือติดต่อสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์

[...อ่านต่อ...]

Download คู่มือ นพท./นศพ.ปี๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙

ท่านสามารถ download คู่มือ นพท./นศพ. ชั้นปีที่๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password ตามที่ได้รับแจ้ง หรือติดต่อสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์

[...อ่านต่อ...]

Download ตารางTeaching Round นพท./นศพ.ปี๕ กลุ่ม๑ ปีการศึกษา๒๕๕๙

ท่านสามารถ download ตารางTeaching Round นพท./นศพ. ชั้นปีที่๕ กลุ่มที่๑ ปีการศึกษา๒๕๕๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password ตามที่ได้รับแจ้ง หรือติดต่อสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์

[...อ่านต่อ...]

Download ตารางเรียน นพท./นศพ.ปี๕ กลุ่ม๑ ปีการศึกษา๒๕๕๙

ท่านสามารถ download ตารางเรียน นพท.นศพ. ชั้นปีที่๕ ปีการศึกษา๒๕๕๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password ตามที่ได้รับแจ้ง หรือติดต่อสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์

[...อ่านต่อ...]

Download คู่มือ นพท./นศพ.ปี๕ ปีการศึกษา๒๕๕๙

ท่านสามารถ download คู่มือ นพท./นศพ. ชั้นปีที่๕ ปีการศึกษา๒๕๕๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password ตามที่ได้รับแจ้ง หรือติดต่อสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์

[...อ่านต่อ...]