ประชาสัมพันธ์ เรื่องการอบรมหลักสูตร การป้องกันอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION : HSP )

สถาบันการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์และชมรมจริยธรรมในคนแห่งประเทศไทย (FERCIT) ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการป้องกันอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION : HSP )

รอบที่ 1 ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญอาจารย์กรอกแบบสำรวจการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2555

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการเผยแพร่งานวิจัยของกุมารฯ ในห้วงปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่ 1 ตค. 54 – 30 กย. 55) [...อ่านต่อ...]

ระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2546

วิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านกุมารฯแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ กรุุณาอ่านรายละเอียดของระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการสอบวุฒิบัตรฯ ของแพทย์ประจำบ้านทุกคน ดังนี้

ระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2546

ข้อ 1. ระเบียบนี้ ชื่อว่า “ระเบียบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ [...อ่านต่อ...]

แจ้งแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ ต้องรายงานเพื่อขออนุมัติหัวข้อเรื่องวิจัยก่อนเริ่มงานวิจัย

แพทย์ประจำบ้านกุมารฯ กรุณารับทราบ ที่ประชุุมคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยกุมารฯ เมื่อ 11 เมย. 54 มีมติให้กำหนดรูปแบบงานวิจัยเพื่อการสอบวุฒิบัตรกุมารฯ ของแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ ของ รพ.รร.6 มีความหลากหลายมากขึ้น โดยจะให้มีงานวิจัยในลักษณะการสำรวจ การรายงานผู้ป่วย การทบทวนผู้ป่วย และงานวิจัยลักษณะพรรณนาอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญอาจารย์กรอกแบบสำรวจการเผยแพร่งานวิจัยในห้วงปีงบประมาณ 2554

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการเผยแพร่งานวิจัยของกุมารฯ ในห้วงปีงบประมาณ 2554 (ตั้งแต่ 1 ตค. 53 – 30 กย. 54) [...อ่านต่อ...]

ดัชนีงานวิจัย กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2552

ดัชนีงานวิจัย กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2552

ดัชนีงานวิจัย กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2551

ดัชนีงานวิจัย กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2551

ดัชนีงานวิจัย กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2550

ดัชนีงานวิจัย กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2550

ดัชนีงานวิจัย กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2549

ดัชนีงานวิจัย กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2549

ดัชนีงานวิจัย กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2548

ดัชนีงานวิจัย กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2548