วิธีการใช้งาน e-Office ขั้นก้าวหน้า

ท่านต้อง login เข้าสู่ระบบ e-Office ก่อน หากท่านยังเข้าสู่ระบบไม่เป็น กรุณาอ่านคำแนะนำได้ที่นี่

เมื่อท่าน login แล้ว ท่านจะเข้าสู่หน้า “งานรอคุณ” โดยอัตโนมัติ ดังภาพด้านล่าง

หน้างานรอคุณ ของ e-Office

ให้ท่านคลิ๊ำกที่เอกสารที่ท่านต้องการอ่านหรือตอบ คล้ายกับการใช้ email จะปรากฎหน้าของเอกสารคล้ายกับภาพข้างล่าง

เปิดเอกสารเพื่ออ่านหรือตอบใน e-Office

จะเห็นว่าคล้ายกับการใช้ email ตามปกติ โดยมีส่วนประกอบของเอกสารดังนี้

  • ตราครุฑ = แสดงความเป็นเอกสารราชการ
  • อ้างอิง = เป็นเลขที่หนังสืออิเลคโทรนิก
  • เรื่อง = ชื่อเรื่องของเอกสาร เหมือนหนังสือราชการปกติ
  • เจ้าของเรื่อง = ชื่อผู้ส่งเอกสาร e-Office นี้ (ไม่ใช่ชื่อเจ้าของเรื่องตั้งต้น ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือหน่วยราชการอื่น)
  • เวลาที่เริ่ม = เวลาที่ส่งเอกสารนี้ทาง e-Office
  • ชั้นความเร็ว = ที่ผู้ส่งตั้งไว้ มี ปกติ ด่วน ด่วนมาก หรือด่วนที่สุด
  • ชั้นความลับ = ที่ผู้ส่งตั้งไว้ มี ปกติ ลับ ลับมาก หรือลับที่สุด
  • เนื้อเรื่อง = คือใบปะหน้าเอกสาร
  • ไฟล์ประกอบ = เหมือน “สิ่งที่ส่งมาด้วย” ของหนังสือราชการปกติ

เมื่อท่านอ่านแล้ว ท่านควร “ดำเนินการ” เพื่อตอบให้ผู้ส่งทราบว่าท่านได้อ่านเอกสารแล้ว โดยเลื่อนหน้าจอลงไปจนถึงส่วน “ท่านต้องดำเนินการตรงนี้” ตามภาพ

ตอบรับเอกสารใน e-Office

หากท่านต้องการเพียงตอบว่าท่านอ่านเอกสารและรับทราบแล้ว ให้ท่านเช็คที่หน้า “รับทราบ และไม่ต้องการดำเนินการใดๆต่อ” แล้วคลิ๊ก …ต่อไป… เอกสารจะถูกบันทึกว่าท่านอ่านเล้ว รับทราบแล้ว และถูกย้ายออกจากหน้า “งานรอคุณ” ของท่าน

หรือหากท่านต้องการส่งเอกสารแนบไปให้ผู้ส่งเอกสารให้ท่าน ท่านสามารถแนบเอกสารได้คล้าย email attachment โดยคลิ๊ก Browse และเลือก file ที่ท่านต้องการส่ง เสร็จแล้วเลือกการกระทำที่ drop down menu ข้างข้อความ “ส่งกลับคืนไปยังผู้ที่ส่งมา( ชื่อผู้ส่ง )” ซึ่งจะมีหลายการกระทำให้เลือก เสร็จแล้วคลิ๊ก “…ต่อไป…”

ตอบรับเอกสารใน e-Office

ถ้าท่านต้องการส่งเอกสารต่อไปยังบุคคลอื่นในระบบ e-Office ให้ท่านเลือกหน่วยงานจาก drop down menu ข้างล่างต่อข้อความ “ส่งถึงรายบุคคล” จะมีชื่อบุคคลในหน่วยงานนั้นปรากฎขึ้น ให้ท่านเลือก hilight ที่ชื่อนั้น แล้วคลิ๊กลูกศร –> เพื่อใส่ชื่อบุคคลนั้นไปที่กล่อง “ผู้รับ” ทางด้านขวา เพิ่มชื่อผู้รับจนครบที่ท่านต้องการ (ใส่ได้หลายคน) หลังจากนั้นให้เลือกวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการจาก drop down menu ใต้ข้อความ “วัตถุประสงค์” ตามภาพ เรียบร้อยแล้วให้คลิ๊ก “…ต่อไป…” ข้างล่าง

ส่งต่อเอกสารใน e-Office

เสร็จแล้วให้ท่านคลิ๊ก “งานรอคุณ” จากเมนูทางขวามือเพื่อเข้าสู่หน้างานรอคุณ และอ่านเอกสารอื่นต่อ

สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้งานเพียงเท่านี้ หากท่านต้องการข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม สามารถคลิ๊กที่ “Help” จากเมนูทางขวามือได้