แนวทางการขอเบิกยาต้านไวรัส สำหรับทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ เอชไอวี

สืบเนื่องจากตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2554 เป็นต้นไป การขอเบิกคืนยาต้านไวรัสเพื่อใช้ในทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV นั้น ทางสปสช.กำหนดให้เภสัชกร รพ.รร.6 เป็นผู้ส่งข้อมูลทารกและยาต้านไวรัสที่ใช้ในทารกผ่านทาง website สปสช จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้หน่วยเกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกพยาบาลห้องฝากครรภ์และห้องคลอด พยาบาลห้องทารกแรกเกิด รวมทั้งอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน กรุณาส่งข้อมูลทารกหลังจากที่ทารกคลอดแล้ว รวมทั้งยาต้านไวรัสที่ใช้ในทารก ให้กับทางเภสัชกร รพ.รร.6 เพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้อง กองกุมารเวชกรรม รพ.รร.6 จึงได้จัดทำแนวทางการขอเบิกจ่ายยาต้านไวรัสสำหรับใช้ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและทารกขึ้น ท่านสามารถ download เอกสารดังกล่าวได้ที่นี่ (เอกสารเป็น zip file ต้องแตกออกก่อนจะได้เอกสาร pdf 2 ฉบับ)