บริการด้านวิชาการและการเรียนการสอน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและภารกิจทางวิชาการ ก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าตั้งแต่พ.ศ. 2518 มีหัวหน้าภาควิชา ตำแหน่งพันเอกพิเศษเป็นหัวหน้าด้านการบริหารจัดการด้านวิชาการและการวิจัย มีอาจารย์ในภาควิชาอีก 4 ท่าน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ทำงานประสานกับกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งมีผู้อำนวยการกองกุมารเวชกรรมทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการบริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด และมีอาจารย์ที่บรรจุในกองกุมาร 12 นาย อาจารย์ทุกท่านปฏิบัติภารกิจทั้งด้านการบริการ การสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจพิเศษตามที่หน่วยเหนือมอบหมาย นอกจากนี้มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังมาช่วยสอน และ อาจารย์ช่วยราชการอีก 15 ท่าน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์มีพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตแพทย์และกุมารแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้บริการสุขภาพแก่เด็ก ครอบครัว ชุมชน ดำเนินการวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ภาควิชาฯจึงมีความสัมพันธ์ทั้งกับนักเรียนนิสิตนักศึกษา หน่วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมืออีกหลายหน่วยงาน

หลักสูตรที่กองฯและภาควิชาฯรับผิดชอบ ทั้งหลักสูตรหลัก และรายวิชาที่ร่วมสอน มีทั้งหมด 11 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับก่อนปริญญา 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรระดับหลังปริญญาอีก 10 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ และหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 9 อนุสาขา คือ อนุสาขาโรคระบบหายใจ ทารกแรกเกิด พัฒนาการเด็ก โรคสมองและระบบประสาท โรคต่อมไร้ท่อ โรคหัวใจ โรคไต โลหิตวิทยา และโรคติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกพิเศษ สำหรับนักเรียนแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 2 หน่วยกิต (รหัสวิชา วพม.กม. 604) ซึ่งสามารถเลือกกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป หรือ กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง (มี 4 อนุสาขา ได้แก่ อนุสาขาโรคระบบการหายใจในเด็ก โรคหัวใจเด็ก โรคไตเด็ก และพัฒนาการเด็ก)

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ยังร่วมสอนกับรายวิชา/ภาควิชาอื่น ๆ ได้แก่ รายวิชา

  • Respiratory & Cardiovascular system
  • Musculo skeletal
  • Medical Neuro science
  • Body defense
  • Molecular Biology
  • Genetics
  • Introduction to PBL
  • Introduction to clinical Medicine
  • Principle of Clinical Learning
  • Social cultural Behavioral and Ethical Issues in Medicine
  • Emergency Medicine
  • Advanced Cardiac life Support
  • Emergency Management Course for Extern

เป็นต้น

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการการศึกษาระดับก่อนปริญญาได้ที่นี่ หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการการศึกษาระดับหลังปริญญาได้ที่นี่

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์กุมารแพทย์ตามอนุสาขาวิชาต่างๆ เชิญได้ที่นี่

รายนามคณะกรรมการวิชาการของกองกุมารเวชกรรม และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษา พ.อ.หญิง ผศ. ขวัญใจ ธนกิจจารุ
ประธานวิชาการ พ.อ.หญิง รศ. แสงแข ชำนาญวนกิจ
ประธานคณะกรรมการศึกษาหลังปริญญา พ.อ.หญิง ผศ. นภอร ภาวิจิตร
ประธานคณะกรรมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.อ.หญิง ผศ. ชาคริยา ธีรเนตร
อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
พ.อ.หญิง นวพร นำเบญจพล
พ.ท. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี
อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 พ.อ.หญิง อังคณา เก่งสกุล
พ.ท.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ
พ.ท. คงกระพัน ศรีสุวรรณ
ร.ท.หญิง รสินทรา ศิริวัฒน์
อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 พ.อ.หญิง สนิตรา ศิริธางกุล
พ.ท.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ
พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์
อาจารย์ผู้ดูแลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน/ครอบครัว พ.อ. ผศ. ดุสิต สถาวร
พ.ท. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 6 พ.อ.หญิง ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์
พ.ท.ผศ. ชาญชัย ไตรวารี
พ.ต. ปิยะ รุจกิจยานนท์
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 5 พ.อ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร
พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
พ.ท. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
พ.ต.หญิง จันทร์ธิดา สุบุญ
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 4 พ.ท. อนันดร วงศ์ธีระสุต
พ.ท. ธานินทร์ พิรุณเนตร
พ.ท. สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์
Problem based learning in medical profession พ.อ.หญิง สนิตรา ศิริธางกุล
คณะกรรมการดูแลคลินิกต่อเนื่อง Continuity Clinic พ.อ.หญิง ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์
พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนาถ
พ.อ. มหัทธนา กมลศิลป์
พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์
พ.ท. คงกระพัน ศรีสุวรรณ
พ.ท. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
พ.ท. อนันดร วงศ์ธีระสุต
พ.ท. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี
พ.ท. ธานินทร์ พิรุณเนตร
Comprehensive Examination (MCQ) นพท. ชั้นปีที่ 3 พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
Comprehensive Examination (MCQ) นทพ.ชั้นปีที่ 5 พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
พ.ท. คงกระพัน ศรีสุวรรณ
พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์
พ.ท. สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์
Comprehensive OSCE นพท.ชั้นปีที่ 6 พ.อ.หญิง ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์
พ.ท. ผศ. ชาญชัย ไตรวารี
พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
พ.ท. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
Long case นพท.ชั้นปีที่ 6 พ.อ.หญิง สนิตรา ศิริธางกุล
พ.ท. ผศ. ชาญชัย ไตรวารี
พ.ต. ปิยะ รุจกิจยานนท์
คณะกรรมการประเมินผล
ประธานคณะกรรมการฯ พ.อ.หญิง รศ. แสงแข ชำนาญวนกิจ
พ.อ.หญิง ผศ. ชาคริยา ธีรเนตร

แบบฟอร์มจอง Zoom conference กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ท่านที่ต้องการจองใช้ห้องประชุม Zoom conference ของกอง – ภาควิชากุมาร ฯ กรุณาแจ้งความต้องการใน [...อ่านต่อ...]

เอกสารประกอบการเรียน flipped classroom เรื่อง obesity สำหรับ นพท./นศพ. ปี 5

ขอเชิญ นพท./นศพ. download เอกสารประกอบการเรียน flipped classroom เรื่อง obesity ได้ที่นี่

(กรุณาใช้ password [...อ่านต่อ...]

ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2562

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ download ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2562 สาขากุมารเวชศาสตร์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่
(หมายเหตุ การสมัครและสัมภาษณ์ จะดำเนินการตามกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา เท่านั้น)

เอกสารเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เชิญท่านผู้สนใจ download เอกสารเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (update ล่าสุด มิถุนายน 2561) ในรูปแบบ pdf [...อ่านต่อ...]

Download เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับนพท./นศพ. ปี 4 วิชาโภชนาการเด็ก

ขอเชิญ นพท./นศพ. ปี 4 download เอกสารประกอบการบรรยายวิชาโภชนาการเด็ก หัวข้อ infant feeding และ common nutritional problems ได้ตาม link ข้างล่างนี้

Infant [...อ่านต่อ...]

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (Preceptor) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

ท่านสามารถดูรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (Preceptor) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password ตามที่ได้รับแจ้ง หรือติดต่อสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์
หมายเหตุ นพท./นศพ.ที่ต้องการเบอร์โทรติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา สามารถขอเบอร์ได้ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ [...อ่านต่อ...]

Download ตารางเรียน นพท./นศพ.ปี ๔ กลุ่ม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ท่านสามารถ download ตารางเรียน นพท./นศพ. ชั้นปีที่ ๔ กลุ่มที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password ตามที่ได้รับแจ้ง หรือติดต่อสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Download ตารางTeaching Round นพท./นศพ.ปี๔ กลุ่ม ๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙

ท่านสามารถ download ตาราง Teaching Round นพท./นศพ. ชั้นปีที่ ๔ กลุ่มที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password [...อ่านต่อ...]

สื่อการสอน E-learning ของกอง-ภาควิชากุมารฯ

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ ชมสื่อการสอน E-leaning ของกอง-ภาควิชากุมารฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ข้างล่างนี้

1. ไปที่ http://www.pcm.ac.th/druweb/ [...อ่านต่อ...]

Download ตารางTeaching Round นพท./นศพ.ปี๕ กลุ่ม๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙

ท่านสามารถ download ตารางTeaching Round นพท./นศพ. ชั้นปีที่๕ กลุ่มที่๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

กรุณาใส่ password ตามที่ได้รับแจ้ง หรือติดต่อสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์