บริการด้านวิชาการและการเรียนการสอน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและภารกิจทางวิชาการ ก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าตั้งแต่พ.ศ. 2518 มีหัวหน้าภาควิชา ตำแหน่งพันเอกพิเศษเป็นหัวหน้าด้านการบริหารจัดการด้านวิชาการและการวิจัย มีอาจารย์ในภาควิชาอีก 4 ท่าน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ทำงานประสานกับกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งมีผู้อำนวยการกองกุมารเวชกรรมทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการบริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด และมีอาจารย์ที่บรรจุในกองกุมาร 12 นาย อาจารย์ทุกท่านปฏิบัติภารกิจทั้งด้านการบริการ การสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจพิเศษตามที่หน่วยเหนือมอบหมาย นอกจากนี้มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังมาช่วยสอน และ อาจารย์ช่วยราชการอีก 15 ท่าน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์มีพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตแพทย์และกุมารแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้บริการสุขภาพแก่เด็ก ครอบครัว ชุมชน ดำเนินการวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ภาควิชาฯจึงมีความสัมพันธ์ทั้งกับนักเรียนนิสิตนักศึกษา หน่วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมืออีกหลายหน่วยงาน

หลักสูตรที่กองฯและภาควิชาฯรับผิดชอบ ทั้งหลักสูตรหลัก และรายวิชาที่ร่วมสอน มีทั้งหมด 11 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับก่อนปริญญา 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรระดับหลังปริญญาอีก 10 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ และหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 9 อนุสาขา คือ อนุสาขาโรคระบบหายใจ ทารกแรกเกิด พัฒนาการเด็ก โรคสมองและระบบประสาท โรคต่อมไร้ท่อ โรคหัวใจ โรคไต โลหิตวิทยา และโรคติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกพิเศษ สำหรับนักเรียนแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 2 หน่วยกิต (รหัสวิชา วพม.กม. 604) ซึ่งสามารถเลือกกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป หรือ กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง (มี 4 อนุสาขา ได้แก่ อนุสาขาโรคระบบการหายใจในเด็ก โรคหัวใจเด็ก โรคไตเด็ก และพัฒนาการเด็ก)

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ยังร่วมสอนกับรายวิชา/ภาควิชาอื่น ๆ ได้แก่ รายวิชา

  • Respiratory & Cardiovascular system
  • Musculo skeletal
  • Medical Neuro science
  • Body defense
  • Molecular Biology
  • Genetics
  • Introduction to PBL
  • Introduction to clinical Medicine
  • Principle of Clinical Learning
  • Social cultural Behavioral and Ethical Issues in Medicine
  • Emergency Medicine
  • Advanced Cardiac life Support
  • Emergency Management Course for Extern

เป็นต้น

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการการศึกษาระดับก่อนปริญญาได้ที่นี่ หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการการศึกษาระดับหลังปริญญาได้ที่นี่

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์กุมารแพทย์ตามอนุสาขาวิชาต่างๆ เชิญได้ที่นี่

รายนามคณะกรรมการวิชาการของกองกุมารเวชกรรม และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 มีดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษา พ.อ.รศ.รชต ลำกูล
ประธานวิชาการ พ.อ.เรืองวิทย์ ตันติแทยางกูร
ประธานคณะกรรมการศึกษาหลังปริญญา พ.อ.หญิง รศ.นวพร นำเบญจพล
ประธานคณะกรรมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.อ.บุญชัย บุญวัฒน์
อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 พ.อ.ผศ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี
ร.อ.หญิง รสินทรา ศิริวัฒน์
อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ
พ.อ.คงกระพัน ศรีสุวรรณ
พ.ท.ธานินทร์ พิรุณเนตร
พ.ต.พงษ์ชนก เหมือนประสาท
อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ
พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์
พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์
ร.ท.หญิง เขมิกา สุดนาวา
คณะกรรมการดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พ.อ.รศ.พิรังกูร เกิดพานิช
พ.อ.หญิง ผศ. สนิตรา ศิริธางกุล
พ.อ.หญิง รศ. นวพร นำเบญจพล
พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ
พ.อ. คงกระพัน ศรีสุวรรณ
พ.อ. สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์
พ.อ.ผศ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
พ.ท. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี
คณะกรรมการดูแลแพทย์ประจำบ้านที่มาศึกษาดูงานที่ กกว.รพ.รร.๖ พ.ท. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ
พ.อ.หญิง รศ.นวพร นำเบญจพล
พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ
พ.อ. คงกระพัน ศรีสุวรรณ
พ.อ.ผศ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี
คณะกรรมการดูแลคลินิกต่อเนื่อง Continuity Clinic และ ambulatory พล.ต หญิง ผศ. ขวัญใจ ธนกิจจารุ
พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ
พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์
พ.ท. อนันดร วงศ์ธีระสุต
พ.ท. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี
พ.ท.หญิง ผศ. ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์
พ.ต.หญิง วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัย พ.อ. คงกระพัน ศรีสุวรรณ
พ.อ. สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์
พ.อ.ผศ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
พ.ท. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์
พ.ท. อนันดร วงศ์ธีระสุต
พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี
พ.ท.รศ. ปิยะ รุจกิจยานนท์
พ.ท.หญิง ผศ. ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์
พ.ต. พงษ์ชนก เหมือนประสาท
พ.ต.หญิงสุพัตรา กันธะรส
ร.ท.หญิง เขมิกา สุดนาวา
คณะอนุกรรมการ Portfolio พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์
พ.ท.หญิง ผศ. ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
พ.ต. พงษ์ชนก เหมือนประสาท
ร.ท.หญิง เขมิกา สุดนาวา
คณะอนุกรรมการประเมินผลแพทย์ประจำบ้าน
คณะอนุกรรมการจัดสอบ MCQ พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี
อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3
คณะอนุกรรมการจัดสอบ OSCE พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ
อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
คณะอนุกรรมการจัดสอบ CRQ พ.ท. ธานินทร์ พิรุณเนตร
อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1
คณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน พ.อ.หญิง ผศ.สนิตรา ศิรางกุล
พ.อ.หญิง รศ. นวพร นำเบญจพล
พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ
พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ
พ.อ.ผศ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
คณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญแพทยศาสตรศึกษา พ.อ.รศ. ชาญชัย ไตรวารี
พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 6 พ.อ.หญิง ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์
พ.ท.รศ. ปิยะ รุจกิจยานนท์
พ.ท.หญิง ผศ. ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 5 พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
พ.ท. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
พ.ต.หญิง วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 4 พ.อ.รศ. ชาญชัย ไตรวารี
พ.อ. สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์
พ.ท. อนันดร วงศ์ธีระสุต
พ.ต. อภิชาติ โพธิอะ
Problem based management (PBM) ชั้นปีที่ 3 พ.อ. สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์
พ.ท. ธานินทร์ พิรุณเนตร
Comprehensive Examination (MCQ) นพท. ชั้นปีที่ 3 พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
Comprehensive Examination (MCQ) นทพ.ชั้นปีที่ 5 พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
พ.ท. คงกระพัน ศรีสุวรรณ
พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์
พ.ต.หญิง วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
Comprehensive Examination (MEQ) นพท.ชั้นปีที่ 6 พ.อ.หญิง รศ. นวพร นำเบญจพล
พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี
พ.ท.รศ. ปิยะ รุจกิจยานนท์
Comprehensive OSCE นพท.ชั้นปีที่ 6 พ.อ.หญิง ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์
พ.อ.รศ. ชาญชัย ไตรวารี
พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
พ.ท. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
พ.ท.หญิง ผศ. ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
Long case นพท.ชั้นปีที่ 6 พ.อ.หญิง ผศ.ชาคริยา ธีรเนตร
พ.อ.รศ.พิรังกูร เกิดพานิช
พ.อ.หญิง ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์
พ.อ.เรืองวิทย์ ตันติแทยางกูร
พ.อ.หญิง ผศ.สนิตรา ศิรางกุล
พ.อ.หญิง รศ.นภอร ภาวิจิตร
พ.อ.หญิง รศ. นวพร นำเบญจพล
พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ
พ.อ.รศ. ชาญชัย ไตรวารี
พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
พ.อ. สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์
พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ
พ.อ. คงกระพัน ศรีสุวรรณ
พ.อ.ผศ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์
พ.ท. อนันดร วงศ์ธีระสุต
พ.ท.รศ. ปิยะ รุจกิจยานนท์
พ.ท. ธานินทร์ พิรุณเนตร
พ.ท. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี
พ.ท.หญิง ผศ. ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์
พ.ต.หญิง วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
พ.ต. พงษ์ชนก เหมือนประสาท
พ.ต. อภิชาติ โพธิอะ
ร.ท.หญิง เขมิกา สุดนาวา
ร.อ.หญิง รสินทรา ศิริวัฒน์
คณะทำงานจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน วพม. พ.อ.รศ. ชาญชัย ไตรวารี
พ.ท.รศ. ปิยะ รุจกิจยานนท์
พ.ท.หญิง ผศ. ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
คณะอนุกรรมการจัดสอบ MCQ พ.ท. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 4
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 5
คณะอนุกรรมการจัดสอบ CRQ พ.อ. สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 4
คณะอนุกรรมการจัดสอบ MEQ พ.ท.รศ. ปิยะ รุจกิจยานนท์
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 6
คณะอนุกรรมการจัดสอบ OSCE พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 5
คณะอนุกรรมการจัดสอบ Long case พ.อ.หญิง ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 6
คณะกรรมการประเมินผลและทวนสอบ ระดับปริญญา พ.อ.เรืองวิทย์ ตันติแทยางกูร
พ.อ.หญิง ผศ.สนิตรา ศิรางกุล
พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 4
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 5
อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ชั้นปีที่ 6

ประชุมอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน


กองกุมารเวชกรรม และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดประชุมอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน โดย พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ ประธานวิชาการระดับหลังปริญญา ในวันที่ [...อ่านต่อ...]

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ท่านสามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

แนวทางป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือเรียนหรือดูงานด้านการบริการผู้ป่วย รพ.รร.6

แนวทางป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือเรียนหรือดูงานด้านการบริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2563 ท่านสามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

แบบสำรวจการมีภูมิคุ้มกันและสุขภาพสำหรับบุคลากร แพทย์ที่เข้า elective รพ.รร.6

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจการมีภูมิคุ้มกันและสุขภาพสำหรับบุคลากร แพทย์ที่เข้า elective กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ท่านสามารถ ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่

แบบฟอร์มจอง Zoom conference กองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ท่านที่ต้องการจองใช้ห้องประชุม Zoom conference ของกอง – ภาควิชากุมาร ฯ กรุณาแจ้งความต้องการใน [...อ่านต่อ...]

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พ.ศ. 2562

ท่านสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พ.ศ. 2562  กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

 • กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
 • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
 • [...อ่านต่อ...]
 • เอกสารประกอบการเรียน flipped classroom เรื่อง obesity สำหรับ นพท./นศพ. ปี 5

  ขอเชิญ นพท./นศพ. download เอกสารประกอบการเรียน flipped classroom เรื่อง obesity ได้ที่นี่

  (กรุณาใช้ password [...อ่านต่อ...]

  ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2562

  ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ download ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2562 สาขากุมารเวชศาสตร์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่
  (หมายเหตุ การสมัครและสัมภาษณ์ จะดำเนินการตามกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา เท่านั้น)

  เอกสารเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  เชิญท่านผู้สนใจ download เอกสารเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (update ล่าสุด มิถุนายน 2561) ในรูปแบบ pdf [...อ่านต่อ...]