วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะผู้บริหาร
แผนผังองค์กร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
ประวัติกุมารฯ
ผู้บังคับบัญชาจากอดีตถึงปัจจุบัน
อาคารพัชรกิติยาภา
เกี่ยวกับกุมารฯ

วิสัยทัศน์ กอง-ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

เป็นสถาบันทางการแพทย์ด้านกุมารเวชศาสตร์และเวชศาสตร์วัยรุ่นเพื่อทหารและประชาชนที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

พันธกิจ กอง-ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ให้การศึกษาบริการและวิจัยทางการแพทย์ด้านกุมารเวชศาสตร์และเวชศาสตร์วัยรุ่นที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ และตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

เป้าประสงค์หลัก

- เป็นสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของประเทศไทย
- มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากที่สุดในคณะ
- เป็นผู้นำด้านบริการรักษาเด็กที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพการรักษาสูง สร้างความประทับใจแก่ผู้ป่วยและญาติ

รายละเอียดพันธกิจของกุมารฯ

คณะผู้บริหาร
แผนผังองค์กร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
ประวัติกุมารฯ
ผู้บังคับบัญชาจากอดีตถึงปัจจุบัน
อาคารพัชรกิติยาภา
เกี่ยวกับกุมารฯ