แผนผังองค์กรของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะผู้บริหาร
แผนผังองค์กร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
ประวัติกุมารฯ
ผู้บังคับบัญชาจากอดีตถึงปัจจุบัน
อาคารพัชรกิติยาภา
เกี่ยวกับกุมารฯ

คณะผู้บริหาร กองกุมารเวชกรรม – ภาควิชากุมารเวชศาสตร์


กองกุมารเวชกรรม

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

     
 

พ.อ.หญิง นวพร นำเบญจพล
รอง ผอ.กกว.รพ.รร.๖

   

พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ
ผู้ช่วย ผอ.กกว.รพ.รร.๖

พ.อ. สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์
ผู้ช่วย ผอ.กกว.รพ.รร.๖

   

พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
ผู้ช่วย หน.ภกม.กศ.วพม.

พ.อ. คงกระพัน ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วย ผอ.กกว.รพ.รร.๖

พ.อ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
ผู้ช่วย ผอ.กกว.รพ.รร.๖

   

พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ
ผู้ช่วย หน.ภกม.กศ.วพม.


อาจารย์กุมารแพทย์ ตามอนุสาขาวิชา

 

Adolescent Medicine

Allergy and Immunlogy

พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์
หัวหน้าหน่วย

 

พ.ต. ณรงค์ชัย คุเณนทราศัย

Ambulatory Medicine

Cardiology

 
 

Child Psychiatry

 

Dermatology

Developmental and Behavioral Pediatrics

Endocrinology

Gastroenterology

พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
หัวหน้าหน่วย

Genetics

Hematology – Oncology

พ.อ. ชาญชัย ไตรวารี
หัวหน้าหน่วย

   
 

Infectious Disease

 

Neonatology

 

Nephrology

 

Neurology

 

Nutrition

Respiratory and Critical Care

พ.ต. พงษ์ชนก เหมือนประสาท

 

Rheumatology

หัวหน้าพยาบาลกองกุมารเวชกรรม และหัวหน้าหอผู้ป่วยและงานบริการต่างๆ


 

พ.ท.หญิง ผ่องแผ้ว พุ่มศรีนิล
หน.แผนกพยาบาลกุมารเวชกรรม

 
งานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยใน งานบริการพิเศษ

พ.ต.หญิง อัญชลี เพ็ชรวงษ์
OPD กุมารฯ

พ.ต.หญิง อภิรดี ทรัพย์สิน
ห้องทารกแรกเกิด

พ.ต.หญิง อภิรดี ทรัพย์สิน
ห้องผสมนม

 

พ.ท.หญิง จุไรรัตน์ เสนานุรักษ์วรกุล
SNB

พ.ต.หญิง อัจภรณ์ จันทรโชติ
หน่วยโรคปอดเด็ก

 

พ.ท.หญิง วชิรา ตันเสนีย์
NICU

พ.ต.หญิง จินตนา แก่นจันทร์
หน่วยหัวใจเด็ก

 

พ.ต.หญิง สุพัตรา กันธะรส
PICU

พ.ต.หญิง สาลี่ ใจโปร่ง
หน่วยไตเด็ก

 

พ.ต.หญิง กรรณิการ์ งามพักตร์
PCCU

พ.ต.หญิง วีรวรรณ แก้วใส
หน่วยโลหิตวิทยาเด็ก

 

พ.ต.หญิง ธนัญชา อัตถจริยา
หอผู้ป่วยกุมารเวช 4

พ.ต.หญิง จิราพร นูโพนทอง
หน่วยต่อมไร้ท่อเด็ก

 

พ.ต.หญิง ธิดาพร ผลฉัตร
หอผู้ป่วยกุมารเวช 5

พ.ต.หญิง วิลาวรรณ วิโรจนานันท์
หน่วยประสาทวิทยาเด็ก

 

พ.ต.หญิง วราพร วัฒนกิจ
หอผู้ป่วยกุมารเวช 6

 

พ.ต.หญิง จิติยาดา สมบุญนาค
หอผู้ป่วยกุมารเวช 7

 

คณะผู้บริหาร
แผนผังองค์กร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
ประวัติกุมารฯ
ผู้บังคับบัญชาจากอดีตถึงปัจจุบัน
อาคารพัชรกิติยาภา
เกี่ยวกับกุมารฯ