ผู้บังคับบัญชาของกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน

คณะผู้บริหาร
แผนผังองค์กร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
ประวัติกุมารฯ
ผู้บังคับบัญชาจากอดีตถึงปัจจุบัน
อาคารพัชรกิติยาภา
เกี่ยวกับกุมารฯ


ทำเนียบนามผู้อำนวยการกองกุมารเวชกรรม

พันเอกหญิง มยุรี พลางกูร พันเอกหญิง มยุรี พลางกูร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2521

พันเอก สันต์ หาอุปละ พันเอก สันต์ หาอุปละ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ.2526

พันเอกหญิง ศ.เกียรติคุณ ศรีลักขณ์ สิมะเสถียร พันเอกหญิง ศ.เกียรติคุณ ศรีลักขณ์ สิมะเสถียร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2527 ถึง พ.ศ.2532

พลโท อำนาจ บาลี พลโท อำนาจ บาลี

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2532 ถึง พ.ศ. 2533

พลตรีหญิง ศ.เกียรติคุณ วณิช วรรณพฤกษ์ พลตรีหญิง ศ.เกียรติคุณ วณิช วรรณพฤกษ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2539

พลโทหญิง รศ. สุรีย์พร คุณาไทย พลโทหญิง รศ. สุรีย์พร คุณาไทย

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2543

พลโทหญิง รศ. กนกพรรณ ประไพตระกูล พลโทหญิง รศ. กนกพรรณ ประไพตระกูล

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2546

พลตรีหญิง รศ. ยุพาพิน จุลโมกข์ พลตรีหญิง รศ. ยุพาพิน จุลโมกข์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548

พลตรีหญิง รศ. ปรียาพันธ์ แสงอรุณ พลตรีหญิง รศ. ปรียาพันธ์ แสงอรุณ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549

พลตรีหญิง รศ. ฤดีวิไล  สามโกเศศ พลตรีหญิง รศ. ฤดีวิไล สามโกเศศ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552

พันเอกหญิง รศ. ชลิดา เลาหพันธ์ พันเอกหญิง รศ. ชลิดา เลาหพันธ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2554

พันเอกหญิง รศ. ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ พันเอกหญิง รศ. ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556

พันเอก กิตติ ต่อจรัส พันเอก รศ. กิตติ ต่อจรัส

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 ถึง 2558

พันเอกหญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ พันเอกหญิง ผศ. ขวัญใจ ธนกิจจารุ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 ถึง 2561

พันเอก รชต ลำกูล พันเอก รชต ลำกูล

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 ถึง 2562

พันเอก เฉลิมเกียรติ	ตันตระกูล พันเอก เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 ถึง 2564

พันเอกเรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร พันเอกเรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 ถึง ปัจจุบัน


ทำเนียบนามหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

พันเอกหญิง มยุรี พลางกูร พันเอกหญิง มยุรี พลางกูร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2523

พันเอกหญิง ศรีสำอางค์ แก้ววิจิตร พันเอกหญิง ศรีสำอางค์ แก้ววิจิตร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2530

พลตรีหญิง ศ.เกียรติคุณ วณิช วรรณพฤกษ์ พลตรีหญิง ศ.เกียรติคุณ วณิช วรรณพฤกษ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2533

พลโท อำนาจ บาลี พลโท อำนาจ บาลี

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2539

พลโทหญิง รศ. สุรีย์พร คุณาไทย พลโทหญิง รศ. สุรีย์พร คุณาไทย

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2539

พลตรีหญิง รศ. ภาวดี กุญชรานุสสรณ์ พลตรีหญิง รศ. ภาวดี กุญชรานุสสรณ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2543

พลตรีหญิง รศ. ปรียาพันธ์ แสงอรุณ พลตรีหญิง รศ. ปรียาพันธ์ แสงอรุณ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549

พันเอกหญิง รศ. ชลิดา เลาหพันธ์ พลตรีหญิง รศ. ชลิดา เลาหพันธ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552

พันเอกหญิง รศ. ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ พันเอกหญิง รศ. ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2554

พันเอกหญิง อารียา เทพชาตรี พันเอกหญิง ผศ. อารียา เทพชาตรี

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 ถึง 2556

พันเอกหญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ พันเอกหญิง ผศ. ขวัญใจ ธนกิจจารุ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 ถึง 2558

พันเอกหญิง แสงแข ชำนาญวนกิจ พันเอกหญิง รศ. แสงแข ชำนาญวนกิจ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 ถึง 2561

พันเอกเรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร พันเอกเรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 ถึง 2564

พันเอกหญิง นภอร ภาวิจิตร พันเอกหญิง นภอร ภาวิจิตร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 ถึง ปัจจุบัน


คณะผู้บริหาร
แผนผังองค์กร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
ประวัติกุมารฯ
ผู้บังคับบัญชาจากอดีตถึงปัจจุบัน
อาคารพัชรกิติยาภา
เกี่ยวกับกุมารฯ