คณะผู้บริหารกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะผู้บริหาร
แผนผังองค์กร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
ประวัติกุมารฯ
ผู้บังคับบัญชาจากอดีตถึงปัจจุบัน
อาคารพัชรกิติยาภา
เกี่ยวกับกุมารฯ

คณะผู้บริหาร กองกุมารเวชกรรม – ภาควิชากุมารเวชศาสตร์


กองกุมารเวชกรรม

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

     
 

พ.อ.หญิง รศ. นภอร ภาวิจิตร
รอง ผอ.กกว.รพ.รร.๖

   

พ.อ.หญิง ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์
ผู้ช่วย ผอ.กกว.รพ.รร.๖

พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ
ผู้ช่วย ผอ.กกว.รพ.รร.๖

   

พ.อ.หญิง รศ. นวพร นำเบญจพล
ผู้ช่วย หน.ภกม.กศ.วพม.

พ.อ.หญิง รศ. นวพร นำเบญจพล
ผู้ช่วย ผอ.กกว.รพ.รร.๖

พ.อ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
ผู้ช่วย ผอ.กกว.รพ.รร.๖

   

พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
ผู้ช่วย หน.ภกม.กศ.วพม.