คณะผู้บริหารกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะผู้บริหาร
แผนผังองค์กร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
ประวัติกุมารฯ
ผู้บังคับบัญชาจากอดีตถึงปัจจุบัน
อาคารพัชรกิติยาภา
เกี่ยวกับกุมารฯ

คณะผู้บริหาร กองกุมารเวชกรรม – ภาควิชากุมารเวชศาสตร์


กองกุมารเวชกรรม

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

     
 

พ.อ.หญิง นวพร นำเบญจพล
รอง ผอ.กกว.รพ.รร.๖

   

พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ
ผู้ช่วย ผอ.กกว.รพ.รร.๖

พ.อ. สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์
ผู้ช่วย ผอ.กกว.รพ.รร.๖

   

พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
ผู้ช่วย หน.ภกม.กศ.วพม.

พ.อ. คงกระพัน ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วย ผอ.กกว.รพ.รร.๖

พ.อ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
ผู้ช่วย ผอ.กกว.รพ.รร.๖

   

พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ
ผู้ช่วย หน.ภกม.กศ.วพม.